Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để đo khoảng cách giữa hai địa điểm \(A,\,\,B\) bị  ngăn cách bởi một hồ nước người ta đóng các cọc tại các vị trí \(A,\,\,B,\,\,M,\,\,N,\,\,O\) như hình vẽ và đo được \(MN = 45m\). Tính khoảng cách \(AB\) biết \(M,\,\,N\) lần lượt là trung điểm của \(OA,\,\,OB\).

Câu 434325: Để đo khoảng cách giữa hai địa điểm \(A,\,\,B\) bị  ngăn cách bởi một hồ nước người ta đóng các cọc tại các vị trí \(A,\,\,B,\,\,M,\,\,N,\,\,O\) như hình vẽ và đo được \(MN = 45m\). Tính khoảng cách \(AB\) biết \(M,\,\,N\) lần lượt là trung điểm của \(OA,\,\,OB\).


A. \(80m\)

B. \(90m\)

C. \(100m\)

D. \(70m\)

Câu hỏi : 434325

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất đường trung bình trong tam giác.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét tam giác \(AOB\) ta có:

  \(M\) là trung điểm của \(AO\)

  \(N\) là trung điểm của \(BO\)

  \( \Rightarrow MN\) là đường trung bình của tam giác \(AOB\) (định nghĩa)

  \( \Rightarrow MN = \dfrac{1}{2}AB\)\( \Rightarrow AB = 2MN = 2.45 = 90\,\,\,\left( m \right).\)

  Vậy \(AB = 90\,\,m.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com