Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\)cạnh \(a\). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng \(AB'\) và \(CD'\).

Câu 434739: Cho hình lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\)cạnh \(a\). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng \(AB'\) và \(CD'\).

A. \(\dfrac{{\sqrt 2 a}}{2}\)

B. \(a\)

C. \(\sqrt 2 a\)

D. \(2a\)

Câu hỏi : 434739

Phương pháp giải:

- Tìm đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng.


- Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng độ dài đoạn vuông góc chung của chúng.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}AD \bot \left( {ABB'A'} \right) \Rightarrow AD \bot AB'\\AD \bot \left( {CDD'C'} \right) \Rightarrow AD \bot CD'\end{array} \right. \Rightarrow d\left( {AB';CD'} \right) = AD = a\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com