Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình bình hành. Gọi \(I,\,\,J,\,\,E,\,\,F\) lần lượt là trung điểm \(SA,\,\,SB,\,\,SC,\,\,SD\). Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào không song song với \(IJ\)?

Câu 435900: Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình bình hành. Gọi \(I,\,\,J,\,\,E,\,\,F\) lần lượt là trung điểm \(SA,\,\,SB,\,\,SC,\,\,SD\). Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào không song song với \(IJ\)?

A. \(DC\) 

B. \(AD\)

C. \(AB\) 

D. \(EF\)

Câu hỏi : 435900

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì \(IJ\) là đường trung bình của \(\Delta SAB \Rightarrow IJ//AB\).

  Lại có \(AB//CD \Rightarrow IJ//CD\).

  Do đó loại đáp án A, C.

  Ta có \(EF\) là đường trung bình cyae \(\Delta SCD \Rightarrow EF//CD\).

  Mà \(IJ//CD \Rightarrow IJ//EF\).

  \( \Rightarrow \) Đáp án D sai.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com