Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(B = \frac{{{{\left( { - 3} \right)}^{30}}{{.15}^5}}}{{{{25}^7}.{{\left( { - 9} \right)}^2}}}\)

Thực hiện phép tính:

Câu 436360: \(B = \frac{{{{\left( { - 3} \right)}^{30}}{{.15}^5}}}{{{{25}^7}.{{\left( { - 9} \right)}^2}}}\)

A. \(\frac{{{3^{31}}}}{{{5^9}}}\)

B. \(\frac{{{3^{11}}}}{{{5^9}}}\)

C. \(\frac{{{3^{15}}}}{{{5^9}}}\)

D. \(\frac{{{3^{23}}}}{{{5^8}}}\)

Câu hỏi : 436360

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức : \(\frac{{{a^m}}}{{{a^n}}} = {a^{m - n}}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(B = \frac{{{{\left( { - 3} \right)}^{30}}{{.15}^5}}}{{{{25}^7}.{{\left( { - 9} \right)}^2}}}\)

  \(B = \frac{{{3^{30}}{{.15}^5}}}{{{{25}^7}{{.9}^2}}}\)

  \(\begin{array}{l}B = \frac{{{3^{30}}{{.3}^5}{{.5}^5}}}{{{{\left( {{5^2}} \right)}^7}.{{\left( {{3^2}} \right)}^2}}}\\B = \frac{{{3^{35}}{{.5}^5}}}{{{5^{14}}{{.3}^4}}}\\B = \frac{{{3^{31}}}}{{{5^9}}}\end{array}\)

  Chọn A. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com