Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm x thuộc ước của 60 và \(x \ge 20\).

Câu 437921: Tìm x thuộc ước của 60 và \(x \ge 20\).

A. \(x \in \left\{ {5;\,15} \right\}\)

B. \(x \in \left\{ {30;\,60} \right\}\)         

C. \(x \in \left\{ {15;\,20} \right\}\)         

D. \(x \in \left\{ {20;\,30;\,60} \right\}\)

Câu hỏi : 437921

Phương pháp giải:

Tìm các số x mà \(60\,\, \vdots \,\,x;\,\,\,x > 20\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  x thuộc ước của 60 và \(x \ge 20\) nên \(x \in \left\{ {20;\,30;\,60} \right\}\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com