Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1:

A. talk  

B. famous  

C. waver  

D. play

Câu hỏi : 503848

Phương pháp giải:

Phát âm “a”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. talk /tɔːk/

  B. famous /ˈfeɪməs/

  C. waver /ˈweɪvə(r)/

  D. play /pleɪ/

  Phương án A phần gạch chân đưọc đọc là âm /ɔː/, còn lại đọc là /eɪ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. real  

B. weak  

C. mean  

D. dream

Câu hỏi : 503849

Phương pháp giải:

Phát âm “ea”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. real /ˈriəl/

  B. weak /wiːk/

  C. mean /miːn/

  D. dream /driːm/

  Phương án A phần gạch chân đưọc đọc là âm /iə/, còn lại đọc là /iː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. impact

B. talented  

C. amazing  

D. anxious

Câu hỏi : 503850

Phương pháp giải:

Phát âm “a”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. impact (n) /ˈɪmpækt/; (v) /ɪmˈpækt/

  B. talented /ˈtæləntɪd/

  C. amazing /əˈmeɪzɪŋ/

  D. anxious /ˈæŋkʃəs/

  Phương án C phần gạch chân được đọc là âm /eɪ/, còn lại đọc là âm /æ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. prefer

B. determine  

C. father  

D. emerge

Câu hỏi : 503851

Phương pháp giải:

Phát âm “e”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. prefer /prɪˈfɜː(r)/

  B. determine /dɪˈtɜːmɪn/

  C. father /ˈfɑːðə(r)/

  D. emerge /ɪˈmɜːdʒ/

  Phương án C phần gạch chân được đọc là âm /ə/, còn lại đọc là /ɜː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:

A. thin  

B. gifted  

C. dish   

D. blind

Câu hỏi : 503852

Phương pháp giải:

Phát âm “i”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. thin /θɪn/

  B. gifted /ˈɡɪftɪd/

  C. dish /dɪʃ/

  D. blind /blaɪnd/

  Phương án D có phần gạch chân đọc là âm /aɪ/, còn lại đọc là âm /ɪ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6:

A. about

B. aloud  

C. soup  

D. mountainous

Câu hỏi : 503853

Phương pháp giải:

Phát âm “ou”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. about /əˈbaʊt/

  B. aloud /əˈlaʊd/

  C. soup /suːp/

  D. mountainous /ˈmaʊntənəs/

  Phương án C phần gạch chân đọc là âm /uː/, còn lại đọc là âm /aʊ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7:

A. agree

B. seem  

C. career  

D. meet

Câu hỏi : 503854

Phương pháp giải:

Phát âm “ee”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. agree /əˈɡriː/

  B. seem /siːm/

  C. career /kəˈrɪə(r)/

  D. meet /miːt/

  Phương án C phần gạch chân đọc là âm /ɪə/, còn lại đọc là âm /iː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8:

A. same

B. taste   

C. occasion  

D. thank

Câu hỏi : 503855

Phương pháp giải:

Phát âm “a”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. same /seɪm/

  B. taste /teɪst/

  C. occasion /əˈkeɪʒn/

  D. thank /θæŋk/

  Phương án D phần gạch chân đọc là âm /æ/, còn lại đọc là âm /eɪ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9:

A. luck  

B. judge  

C. mum  

D. success

Câu hỏi : 503856

Phương pháp giải:

Phát âm “u”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. luck /lʌk/

  B. judge /dʒʌdʒ/

  C. mum /mʌm/

  D. success /səkˈses/

  Phương án D có phần gạch chân đọc là âm /ə/, còn lại đọc là âm /ʌ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10:

A. great

B. read   

C. bean  

D. lead

Câu hỏi : 503857

Phương pháp giải:

Phát âm “ea”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. great /ɡreɪt/

  B. read /riːd/

  C. bean /biːn/

  D. lead /liːd/

  Phương án A có phần gạch chân đọc là âm /eɪ/, còn lại đọc là /iː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 11:

A. chef  

B. influential  

C. respectable  

D. generosity

Câu hỏi : 503858

Phương pháp giải:

Phát âm “e”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. chef /ʃef/

  B. influential /ˌɪnfluˈenʃl/

  C. respectable /rɪˈspektəbl/

  D. generosity /ˌdʒenəˈrɒsəti/

  Phương án D có phần gạch chân đọc là /ə/, còn lại đọc là /e/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 12:

A. natural

B. travel  

C. traffic  

D. cable

Câu hỏi : 503859

Phương pháp giải:

Phát âm “a”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. natural /ˈnætʃrəl/

  B. travel /ˈtrævl/

  C. traffic /ˈtræfɪk/

  D. cable /ˈkeɪbl/

  Phương án D phần gạch chân đọc là /eɪ/, còn lại đọc là /æ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 13:

A. kindness

B. willingness  

C. hide   

D. identity

Câu hỏi : 503860

Phương pháp giải:

Phát âm “i”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. kindness /ˈkaɪndnəs/

  B. willingness /ˈwɪlɪŋnəs/

  C. hide /haɪd/

  D. identity /aɪˈdentəti/

  Phương án B phần gạch chân đọc là /ɪ/, còn lại đọc là /aɪ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 14:

A. student

B. musical  

C. instrument  

D. community

Câu hỏi : 503861

Phương pháp giải:

Phát âm “u”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. student /ˈstjuːdnt/

  B. musical /ˈmjuːzɪkl/

  C. instrument /ˈɪnstrəmənt/

  D. community /kəˈmjuːnəti/

  Phương án C phần gạch chân đọc là /ɪ/, còn lại đọc là /ju/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 15:

A. life  

B. quite  

C. sick   

D. writer

Câu hỏi : 503862

Phương pháp giải:

Phát âm “i”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. life /laɪf/

  B. quite /kwaɪt/

  C. sick /sɪk/

  D. writer /ˈraɪtə(r)/

  Phương án C phần gạch chân đọc là /ɪ/, còn lại đọc là /aɪ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 16:

A. devoted

B. move  

C. post   

D. compose

Câu hỏi : 503863

Phương pháp giải:

Phát âm “o”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. devoted /dɪˈvəʊtɪd/

  B. move /muːv/

  C. post /pəʊst/

  D. compose /kəmˈpəʊz/

  Phương án B phần gạch chân đọc là /uː/, còn lại đọc là /əʊ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 17:

A. allow

B. know  

C. power  

D. vow

Câu hỏi : 503864

Phương pháp giải:

Phát âm “ow”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. allow /əˈlaʊ/

  B. know /nəʊ/

  C. power /ˈpaʊə(r)/

  D. vow /vaʊ/

  Phương án B phần gạch chân đọc là /əʊ/, còn lại đọc là /aʊ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 18:

A. take  

B. play   

C. any   

D. headache

Câu hỏi : 503865

Phương pháp giải:

Phát âm “a”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. take /teɪk/

  B. play /pleɪ/

  C. any /ˈeni/

  D. headache /ˈhedeɪk/

  Phương án C phần gạch chân đọc là /e/, còn lại đọc là /eɪ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 19:

A. hear  

B. teacher  

C. easy   

D. cream

Câu hỏi : 503866

Phương pháp giải:

Phát âm “ea”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. hear /hɪə(r)/

  B. teacher /ˈtiːtʃə(r)/

  C. easy /ˈiːzi/

  D. cream /kriːm/

  Phương án A phần gạch chân đọc là /ɪə/, còn lại đọc là /iː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 20:

A. come

B. hope  

C. phone  

D. global

Câu hỏi : 503867

Phương pháp giải:

Phát âm “o”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. come /kʌm/

  B. hope /həʊp/

  C. phone /fəʊn/

  D. global /ˈɡləʊbl/

  Phương án A phần gạch chân đọc là /ʌ/, còn lại đọc là /əʊ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 21:

A. sweet

B. needy  

C. coffee  

D. free

Câu hỏi : 503868

Phương pháp giải:

Phát âm “ee”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. sweet /swiːt/

  B. needy/ˈniːdi/

  C. coffee /ˈkɒfi/

  D. free /friː/

  Phương án C phần gạch chân đọc là /i/, còn lại đọc là /i:/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 22:

A. sudden

B. humble  

C. fund  

D. support

Câu hỏi : 503869

Phương pháp giải:

Phát âm “u”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. sudden /ˈsʌdn/

  B. humble /ˈhʌmbl/

  C. fund /fʌnd/

  D. support /səˈpɔːt/

  Phương án D phần gạch chân đọc là /ə/, còn lại đọc là /ʌ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 23:

A. money

B. one   

C. love   

D. contest

Câu hỏi : 503870

Phương pháp giải:

Phát âm “o”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. money /ˈmʌni/

  B. one /wʌn/

  C. love /lʌv/

  D. contest /ˈkɒntest/

  Phương án D phần gạch chân đọc là /ɒ/, còn lại đọc là /ʌ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 24:

A. work

B. report  

C. born  

D. support

Câu hỏi : 503871

Phương pháp giải:

Phát âm “or”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. work /wɜːk/

  B. report (n) / (v) /rɪˈpɔːt/

  C. born /bɔːn/

  D. support /səˈpɔːt/

  Phương án A phần gạch chân đọc là /ɜː/, còn lại đọc là /ɔː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 25:

A. alarm

B. army  

C. warming  

D. article

Câu hỏi : 503872

Phương pháp giải:

Phát âm “ar”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. alarm /əˈlɑːm/

  B. army /ˈɑːmi/

  C. warming /ˈwɔːmɪŋ/

  D. article /ˈɑːtɪkl/

  Phương án C phần gạch chân đọc là /ɔː/, còn lại đọc là /ɑː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 26:

A. region

B. fever  

C. bed   

D. evening

Câu hỏi : 503873

Phương pháp giải:

Phát âm “e”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. region /ˈriːdʒən/

  B. fever /ˈfiːvə(r)/

  C. bed /bed/

  D. evening /ˈiːvnɪŋ/

  Phương án C phần gạch chân đọc là /e/, còn lại đọc là /iː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 27:

A. weather

B. health  

C. death  

D. Wear

Câu hỏi : 503874

Phương pháp giải:

Phát âm “ea”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. weather /ˈweðə(r)/

  B. health /helθ/

  C. death /deθ/

  D. wear /weə(r)/

  Phương án D phần gạch chân đọc là /eə/, còn lại đọc là /e/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 28:

A. kilt  

B. drive  

C. ice   

D. alive

Câu hỏi : 503875

Phương pháp giải:

Phát âm “i”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. kilt /kɪlt/

  B. drive /draɪv/

  C. ice /aɪs/

  D. alive /əˈlaɪv/

  Phương án A phần gạch chân đọc là /ɪ/, còn lại đọc là /aɪ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 29:

A. mark

B. starving  

C. start   

D. award

Câu hỏi : 503876

Phương pháp giải:

Phát âm “ar”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. mark /mɑːk/

  B. starving /ˈstɑːvɪŋ/

  C. start /stɑːt/

  D. award /əˈwɔːd/

  Phương án D phần gạch chân đọc là /ɔː/, còn lại đọc là /ɑː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 30:

A. measles

B. meal  

C. reveal  

D. spread

Câu hỏi : 503877

Phương pháp giải:

Phát âm “ea”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. measles /ˈmiːzlz/

  B. meal /miːl/

  C. reveal /rɪˈviːl/

  D. spread /spred/

  Phương án D phần gạch chân đọc là /e/, còn lại đọc là /iː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 31:

A. cat  

B. annual  

C. manage  

D. Patient

Câu hỏi : 503878

Phương pháp giải:

Phát âm “a”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. cat /kæt/

  B. annual /ˈænjuəl/

  C. manage/ˈmænɪdʒ/

  D. patient /ˈpeɪʃnt/

  Phương án D phần gạch chân đọc là /eɪ/, còn lại đọc là /æ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 32:

A. comfort

B. other  

C. welcome  

D. overcome

Câu hỏi : 503879

Phương pháp giải:

Phát âm “o”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. comfort /ˈkʌmfət/

  B. other /ˈʌðə(r)/

  C. welcome /ˈwelkəm/

  D. overcome /ˌəʊvəˈkʌm/

  Phương án C phần gạch chân đọc là /ə/, còn lại đọc là /ʌ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 33:

A. care  

B. share  

C. slander  

D. Scared

Câu hỏi : 503880

Phương pháp giải:

Phát âm “a”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. care /keə(r)/

  B. share /ʃeə(r)/

  C. slander /ˈslɑːndə(r)/

  D. scared /skeəd/

  Phương án C phần gạch chân đọc là /ɑː/, còn lại đọc là /eə/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 34:

A. nationality

B. grandparents

C. shame  

D. champion

Câu hỏi : 503881

Phương pháp giải:

Phát âm “a”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. nationality /ˌnæʃəˈnæləti/

  B. grandparents /ˈɡrænpeərənt/

  C. shame /ʃeɪm/

  D. champion /ˈtʃæmpiən/

  Phương án C phần gạch chân đọc là /eɪ/, còn lại đọc là /æ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 35:

A. owner

B. power  

C. drown  

D. allow

Câu hỏi : 503882

Phương pháp giải:

Phát âm “ow”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. owner /ˈəʊnə(r)/

  B. power /ˈpaʊə(r)/

  C. drown /draʊn/

  D. allow /əˈlaʊ/

  Phương án A phần gạch chân đọc là /əʊ/, còn lại đọc là /aʊ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 36:

A. public

B. fun   

C. uprising  

D. suggest

Câu hỏi : 503883

Phương pháp giải:

Phát âm “u”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. public /ˈpʌblɪk/

  B. fun /fʌn/

  C. uprising /ˈʌpraɪzɪŋ/

  D. suggest /səˈdʒest/

  Phương án D phần gạch chân đọc là /ə/, còn lại đọc là /ʌ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 37:

A. claim

B. Pain   

C. Failure  

D. said

Câu hỏi : 503884

Phương pháp giải:

Phát âm “ai”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. claim /kleɪm/

  B. pain /peɪn/

  C. failure /ˈfeɪljə(r)/

  D. said /sed/

  Phương án D phần gạch chân đọc là /e/, còn lại đọc là /eɪ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 38:

A. repeat

B. year   

C. Meaningful  

D. Speaking

Câu hỏi : 503885

Phương pháp giải:

Phát âm “ea”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. repeat /rɪˈpiːt/

  B. year /jɪə(r)

  C. meaningful /ˈmiːnɪŋfl/

  D. speaking /ˈspiːkɪŋ/

  Phương án B phần gạch chân đọc là /ɪə/, còn lại đọc là /iː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 39:

A. young

B. enough  

C. thousand  

D. Country

Câu hỏi : 503886

Phương pháp giải:

Phát âm “ou”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. young /jʌŋ/

  B. enough /ɪˈnʌf/

  C. thousand /ˈθaʊznd/

  D. country /ˈkʌntri/

  Phương án C phần gạch chân đọc là /aʊ/, còn lại đọc là /ʌ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 40:

A. important

B. restore  

C. story  

D. mirror

Câu hỏi : 503887

Phương pháp giải:

Phát âm “or”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. important /ɪmˈpɔːtnt/

  B. restore /rɪˈstɔː(r)/

  C. story /ˈstɔːri/

  D. mirror /ˈmɪrə(r)/

  Phương án D phần gạch chân đọc là /ə/, còn lại đọc là /ɔː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 41:

A. mean

B. leader  

C. learn  

D. heat

Câu hỏi : 503888

Phương pháp giải:

Phát âm “ea”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. mean /miːn/

  B. leader /ˈliːdə(r)/

  C. learn /lɜːn/

  D. heat /hiːt/

  Phương án C phần gạch chân đọc là /ɜː/, còn lại đọc là /iː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 42:

A. tragedy

B. damage  

C. abandon  

D. hardship

Câu hỏi : 503889

Phương pháp giải:

Phát âm “a”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. tragedy /ˈtrædʒədi/

  B. damage /ˈdæmɪdʒ/

  C. abandon /əˈbændən/

  D. hardship /ˈhɑːdʃɪp/

  Phương án D phần gạch chân đọc là /ɑː/, còn lại đọc là /æ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 43:

A. inform

B. sporting  

C. orphanage  

D. worthy

Câu hỏi : 503890

Phương pháp giải:

Phát âm “or”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. inform /ɪnˈfɔːm/

  B. sporting /ˈspɔːtɪŋ/

  C. orphanage /ˈɔːfənɪdʒ/

  D. worthy /ˈwɜːði/

  Phương án D phần gạch chân đọc là /ɜː/, còn lại đọc là /ɔː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 44:

A. journey

B. encourage  

C. journalist  

D. source

Câu hỏi : 503891

Phương pháp giải:

Phát âm “ou”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. journey /ˈdʒɜːni/

  B. encourage /ɪnˈkɜːrɪdʒ/

  C. journalist /ˈdʒɜːnəlɪst/

  D. source /sɔːs/

  Phương án D phần gạch chân đọc là /ɔː/, còn lại đọc là /ɜː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 45:

A. threat

B. treatment  

C. defeat  

D. reveal

Câu hỏi : 503892

Phương pháp giải:

Phát âm “ea”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. threat /θret/

  B. treatment /ˈtriːtmənt/

  C. defeat /dɪˈfiːt/

  D. reveal /rɪˈviːl/

  Phương án A phần gạch chân đọc là /e/, còn lại đọc là /iː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 46:

A. age  

B. balance  

C. stage  

D. game

Câu hỏi : 503893

Phương pháp giải:

Phát âm “a”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. age /eɪdʒ/

  B. balance /ˈbæləns/

  C. stage /steɪdʒ/

  D. game /ɡeɪm/

  Phương án B phần gạch chân đọc là /æ/, còn lại đọc là /eɪ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 47:

A. advice

B. swim  

C. living  

D. ticket

Câu hỏi : 503894

Phương pháp giải:

Phát âm “i”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. advice /ədˈvaɪs/

  B. swim /swɪm/

  C. living /ˈlɪvɪŋ/

  D. ticket /ˈtɪkɪt/

  Phương án A phần gạch chân đọc là /aɪ/, còn lại đọc là /ɪ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 48:

A. spark

B. hard   

C. partner  

D. war

Câu hỏi : 503895

Phương pháp giải:

Phát âm “ar”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. spark /spɑːk/

  B. hard /hɑː(r)d/

  C. partner /ˈpɑːtnə(r)/

  D. war /wɔː(r)/

  Phương án D phần gạch chân đọc là /ɑː/, còn lại đọc là /ɔː/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 49:

A. accident

B. traffic  

C. wash  

D. exam

Câu hỏi : 503896

Phương pháp giải:

Phát âm “a”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. accident /ˈæksɪdənt/

  B. traffic /ˈtræfɪk/

  C. wash /wɒʃ/

  D. exam /ɪɡˈzæm/

  Phương án C phần gạch chân đọc là /ɒ/, còn lại đọc là /æ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 50:

A. sock

B. scholar  

C. prominent  

D. front

Câu hỏi : 503897

Phương pháp giải:

Phát âm “o”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. sock /sɒk/

  B. scholar /ˈskɒlə(r)/

  C. prominent /ˈprɒmɪnənt/

  D. front /frʌnt/

  Phương án D phần gạch chân đọc là /ʌ/, còn lại đọc là /ɒ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com