Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn bậc hai - Căn bậc ba

Rút gọn biểu thức: P=\sqrt{(\sqrt{a-1}+1)^{2}}+\sqrt{(\sqrt{a-1}-1)^{2}}  

với  a > 1

Câu 59582: Rút gọn biểu thức: P=\sqrt{(\sqrt{a-1}+1)^{2}}+\sqrt{(\sqrt{a-1}-1)^{2}}  


với  a > 1

A. P = 2

B. P = \sqrt{a}+2

C. P=2\sqrt{a}-1

D. Cả A và C

Câu hỏi : 59582
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: P=|\sqrt{a}-1+1|+|\sqrt{a}-1-1|

  Nếu a > 2 => \sqrt{a}-1-1 ≥ 0  = > P=2\sqrt{a}-1

  Nếu 1 ≤ a ≤ 2   => \sqrt{a}-1-1 < 0    => P = 2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com