Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 32 to 36.

Culture is the lens with which we evaluate everything around us; we evaluate what is proper or improper, normal or abnormal, through our culture. If we are immersed in a culture that is unlike our own, we may experience culture shock and become disoriented when we come into contact with a fundamentally different culture. People naturally use their own culture as the standard to judge other cultures; however, passing judgment could reach a level where people begin to discriminate against others whose “ways of being” are different than their own—essentially, we tend to fear that which we do not understand.

Cultural diversity is important because our country, workplaces, and schools increasingly consist of various cultural, racial, and ethnic groups. We can learn from one another, but first we must have a level of understanding about each other in order to facilitate collaboration and cooperation. Learning about other cultures helps us understand different perspectives within the world in which we live and helps dispel  negative stereotypes and personal biases about different groups.

In addition, cultural diversity helps us recognize and respect “ways of being” that are not necessarily our own, so that as we interact with others, we can build bridges to trust, respect, and understanding across cultures. Furthermore, this diversity makes our country a more interesting place to live, as people from diverse cultures contribute language skills, new ways of thinking, new knowledge, and different experiences.

(Adapted from https://www.purdueglobal.edu/)

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 32 to 36.

Culture is the lens with which we evaluate everything around us; we evaluate what is proper or improper, normal or abnormal, through our culture. If we are immersed in a culture that is unlike our own, we may experience culture shock and become disoriented when we come into contact with a fundamentally different culture. People naturally use their own culture as the standard to judge other cultures; however, passing judgment could reach a level where people begin to discriminate against others whose “ways of being” are different than their own—essentially, we tend to fear that which we do not understand.

Cultural diversity is important because our country, workplaces, and schools increasingly consist of various cultural, racial, and ethnic groups. We can learn from one another, but first we must have a level of understanding about each other in order to facilitate collaboration and cooperation. Learning about other cultures helps us understand different perspectives within the world in which we live and helps dispel  negative stereotypes and personal biases about different groups.

In addition, cultural diversity helps us recognize and respect “ways of being” that are not necessarily our own, so that as we interact with others, we can build bridges to trust, respect, and understanding across cultures. Furthermore, this diversity makes our country a more interesting place to live, as people from diverse cultures contribute language skills, new ways of thinking, new knowledge, and different experiences.

(Adapted from https://www.purdueglobal.edu/)

Quảng cáo

Câu 1: Which best serves as the title for the passage?

A. Why is cultural diversity a “good thing”?

B. How do people use own culture?

C. What is the function of culture?

D. How can we learn from one another?

Câu hỏi : 673674
Phương pháp giải:
Đọc – Tiêu đề
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cái nào phù hợp nhất làm tiêu đề cho đoạn văn?

  A. Tại sao đa dạng văn hóa là một “điều tốt”?

  B. Mọi người sử dụng văn hóa của mình như thế nào?

  C. Chức năng của văn hóa là gì?

  D. Làm thế nào chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: The word “their” in paragraph 1 refers to ______.

A. ways of being

B. people

C. others

D. levels

Câu hỏi : 673675
Phương pháp giải:
Đọc – Từ thay thế
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ “their” trong đoạn 1 đề cập đến ______.

  A. cách tồn tại

  B. con người

  C. những người khác

  D. cấp độ

  Thông tin:

  However, passing judgment could reach a level where people begin to discriminate against others whose “ways of being” are different than their own

  Tạm dịch:

  Tuy nhiên, việc đưa ra phán xét có thể đạt đến mức mọi người bắt đầu phân biệt đối xử với những người có “cách sống” khác với họ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: What is mentioned in paragraph 1 as the main reason for discrimination?

A. immersing in a culture  

B. making judgment

C. valuating everything  

D. contacting with a different culture

Câu hỏi : 673676
Phương pháp giải:
Đọc – Chi tiết
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều gì được đề cập trong đoạn 1 là lý do chính cho sự phân biệt đối xử?

  A. hòa nhập vào một nền văn hóa

  B. đưa ra phán xét

  C. định giá mọi thứ

  D. tiếp xúc với một nền văn hóa khác

  Thông tin:

  People naturally use their own culture as the standard to judge other cultures; however, passing judgment could reach a level where people begin to discriminate against others whose “ways of being” are different than their own

  Tạm dịch:

  Mọi người đương nhiên sử dụng nền văn hóa của mình làm tiêu chuẩn để đánh giá các nền văn hóa khác; tuy nhiên, việc đưa ra phán xét có thể đạt đến mức mọi người bắt đầu phân biệt đối xử với những người khác có “cách sống” khác với họ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: The word “dispel” in paragraph 2 is closest in meaning to _________.

A. discuss

B. contain

C. realize

D. eliminate

Câu hỏi : 673677
Phương pháp giải:
Đọc – Từ vựng
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ “dispel” ở đoạn 2 gần nghĩa nhất với _________.

  A. thảo luận

  B. chứa

  C. nhận ra

  D. loại bỏ

  Thông tin:

  Learning about other cultures helps us understand different perspectives within the world in which we live and helps dispel negative stereotypes and personal biases about different groups.

  Tạm dịch:

  Tìm hiểu về các nền văn hóa khác giúp chúng ta hiểu được những quan điểm khác nhau trong thế giới chúng ta đang sống và giúp xóa tan những định kiến tiêu cực và thành kiến cá nhân về các nhóm khác nhau.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Before we can learn from people from other cultures, we need to ___________.

A. facilitate collaboration  

B. form personal biases

C. have different perspectives

D. understand one another

Câu hỏi : 673678
Phương pháp giải:
Đọc – Chi tiết
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trước khi có thể học hỏi từ những người đến từ các nền văn hóa khác, chúng ta cần ___________.

  A. tạo điều kiện cho sự hợp tác

  B. hình thành thành kiến cá nhân

  C. có quan điểm khác nhau

  D. hiểu nhau

  Thông tin:

  We can learn from one another, but first we must have a level of understanding about each other in order to facilitate collaboration and cooperation.

  Tạm dịch:

  Chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, nhưng trước tiên chúng ta phải có mức độ hiểu biết về nhau để tạo điều kiện hợp tác và hợp tác.

  Chú ý:

  Nội dung dịch:

  Văn hóa là lăng kính để chúng ta đánh giá mọi thứ xung quanh mình; chúng tôi đánh giá điều gì là đúng hay không đúng, bình thường hay bất thường, thông qua văn hóa của chúng tôi. Nếu chúng ta đắm mình trong một nền văn hóa không giống với nền văn hóa của mình, chúng ta có thể bị sốc văn hóa và mất phương hướng khi tiếp xúc với một nền văn hóa khác về cơ bản. Mọi người đương nhiên sử dụng nền văn hóa của mình làm tiêu chuẩn để đánh giá các nền văn hóa khác; tuy nhiên, việc đưa ra phán xét có thể đạt đến mức mọi người bắt đầu phân biệt đối xử với những người khác có “cách sống” khác với họ — về cơ bản, chúng ta có xu hướng sợ hãi những điều mà chúng ta không hiểu.

  Sự đa dạng về văn hóa rất quan trọng vì đất nước, nơi làm việc và trường học của chúng ta ngày càng bao gồm nhiều nhóm văn hóa, chủng tộc và dân tộc khác nhau. Chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, nhưng trước tiên chúng ta phải có mức độ hiểu biết về nhau để tạo điều kiện hợp tác và hợp tác. Tìm hiểu về các nền văn hóa khác giúp chúng ta hiểu được những quan điểm khác nhau trong thế giới chúng ta đang sống và giúp xóa tan những định kiến tiêu cực và thành kiến cá nhân về các nhóm khác nhau.

  Ngoài ra, sự đa dạng về văn hóa giúp chúng ta nhận ra và tôn trọng “cách sống” không nhất thiết là của riêng mình, để khi tương tác với người khác, chúng ta có thể xây dựng những cầu nối tin cậy, tôn trọng và hiểu biết giữa các nền văn hóa. Hơn nữa, sự đa dạng này làm cho đất nước chúng ta trở thành một nơi thú vị hơn để sống, khi mọi người từ các nền văn hóa đa dạng đóng góp các kỹ năng ngôn ngữ, cách suy nghĩ mới, kiến thức mới và trải nghiệm khác nhau.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com