Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1:   

A. remind

B. lantern

C. impress

D. desire

Câu hỏi : 674257
Phương pháp giải:
Trọng âm 2 âm tiết
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. remind /rɪˈmaɪnd/    

  B. lantern /ˈlæntən/

  C. impress /ɪmˈpres/    

  D. desire /dɪˈzaɪə(r)/

  Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:   

A. interview

B. applicant           

C. supportive

D. industry

Câu hỏi : 674258
Phương pháp giải:
Trọng âm 3 âm tiết
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. interview /ˈɪntəvjuː/   

  B. applicant /ˈæplɪkənt/          

  C. supportive /sə'pɔ:tɪv/   

  D. industry /ˈɪndəstri/

  Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com