Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 1: Jenny can’t go out with us to see a movie now because she’s_______________ meal.

A. preparing  

B. making   

C. arranging  

D. keeping

Câu hỏi : 674260
Phương pháp giải:
Cụm từ cố định
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. prepare (v): chuẩn bị   

  B. make (v): làm, tạo ra

  C. arrange (v): sắp xếp   

  D. keep (v): giữ

  Tạm dịch: Jenny không thể ra ngoài xem phim với chúng tôi bây giờ vì cô ấy đang chuẩn bị cho bữa ăn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: I usually_______________ my younger sisters when my parents are away on business.

C. look for  

D. take charge of

Câu hỏi : 674261
Phương pháp giải:
Cụm động từ
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. pick up: đón    

  B. take care of: chăm sóc

  C. look for: tìm kiếm     

  D. take charge of: chịu trách nhiệm

  Tạm dịch: Tôi thường chăm sóc em gái khi bố mẹ đi công tác vắng nhà.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Mr. Hoang found it difficult to be in charge of the household _______________.

A. financial

B. financially  

C. finances   

D. financier

Câu hỏi : 674262
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. financial (a): thuộc về tài chính  

  B. financially (a): về mặt tài chính

  C. finances (n): tài chính, tiền của   

  D. financier (n): chuyên gia tài chính

  Sau tính từ "household" cần một danh từ.

  Tạm dịch: Anh Hoàng thấy thật khó để đảm nhận tài chính trong gia đình.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Nam: “Let's go to the beach this weekend.” - Son: “ __________”

A. You’re welcome.

B. That's a good idea.

C. Have a good trip.

D. It's my pleasure.

Câu hỏi : 674263
Phương pháp giải:
Giao tiếp thông dụng
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nam: “Cuối tuần này chúng ta hãy đi biển nhé.” – Cậu con trai: “ __________”

  A. Không có gì.

  B. Đó là một ý kiến hay ạ.

  C. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ.

  D. Đó là niềm vui của tôi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Where are the photos _________were taken at the Christmas party?

A. who

B. which

C. whom

D. whose

Câu hỏi : 674264
Phương pháp giải:
Mệnh đề quan hệ
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. who + V: người mà (dùng để thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò làm chủ ngữ)

  B. which + V: cái mà (dùng để thay thế cho danh từ chỉ vật đóng vai trò làm chủ ngữ)

  C. whom + S + V: người mà (dùng để thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò làm tân ngữ)

  D. whose + N + V: người mà (dùng để thay thế cho từ chỉ sự sở hữu)

  Tạm dịch: Những bức ảnh được chụp trong bữa tiệc Giáng sinh đâu rồi?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: I suggest that we ________ some money for poor children.

A. raise

B. to raise

C. raised

D. raising

Câu hỏi : 674265
Phương pháp giải:
Cấu trúc cơ bản
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc câu với “suggest”: S1 + suggest + (that) + S2 + (should) + V_infinitive: Ai đó đề xuất ai làm gì

  Tạm dịch: Tôi đề nghị chúng ta nên quyên góp một số tiền cho trẻ em nghèo.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com