Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the following pasage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct  word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 14 to 21.

Planting trees

By Mark Rotherm, aged 13

This spring, our teacher suggested we should get involved in a green project and plant some trees (14)____ the school Everyone thought it was a great idea, but we found that choosing trees was quite (15)_____. If we wanted them to grow properly, they had to be the right type. Our teacher suggested that we should (16) _____ trees that grew naturally in our part of the word. That way, they would be used to local conditions.

Then we had to think about the best place for planting the trees. We learnt that trees are happiest where they have room to grow, with (17)_____  space for their branches. We tried to avoid areas (18)_____ students were very active. Finally, we found a quiet corner close to the school garden – perfect!

Once we'd planted the trees, we knew we had to look after them cefully. We all (19)____ to check the leaves regularly. In case they turned yellow too soon, that could mean the tree was (20)____.

We all knew that we wouldn't be at the school any more by the time the trees grew tall, and that was a bit sad.(21) ____, we'd planted them to benefit not only the environment, but also future students. We knew they'd get an each pleasure from them as we had. And that thought sally cheered us up!

Read the following pasage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct  word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 14 to 21.

Planting trees

By Mark Rotherm, aged 13

This spring, our teacher suggested we should get involved in a green project and plant some trees (14)____ the school Everyone thought it was a great idea, but we found that choosing trees was quite (15)_____. If we wanted them to grow properly, they had to be the right type. Our teacher suggested that we should (16) _____ trees that grew naturally in our part of the word. That way, they would be used to local conditions.

Then we had to think about the best place for planting the trees. We learnt that trees are happiest where they have room to grow, with (17)_____  space for their branches. We tried to avoid areas (18)_____ students were very active. Finally, we found a quiet corner close to the school garden – perfect!

Once we'd planted the trees, we knew we had to look after them cefully. We all (19)____ to check the leaves regularly. In case they turned yellow too soon, that could mean the tree was (20)____.

We all knew that we wouldn't be at the school any more by the time the trees grew tall, and that was a bit sad.(21) ____, we'd planted them to benefit not only the environment, but also future students. We knew they'd get an each pleasure from them as we had. And that thought sally cheered us up!

Quảng cáo

Câu 1:

A. on  

B. to  

C. about  

D. around

Câu hỏi : 674304
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - around: xung quanh, vòng quanh

  Tạm dịch: Mùa xuân này, giáo viên gợi ý chúng tôi nên tham gia vào một dự án xanh và trồng một số cây xanh xung quanh trường.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. complicated  

B. easy  

C. lucky

D. interested

Câu hỏi : 674305
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. complicated: phức tạp

  B. easy: dễ

  C. lucky: may mắn

  D. interested: thích thú

  Tạm dịch: Mọi người đều cho rằng đó là một ý tưởng hay nhưng chúng tôi nhận thấy việc chọn cây khá phức tạp.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. look for

B. turn down  

C. apply for

D. pass down

Câu hỏi : 674306
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. look for: tìm kiếm

  B. turn down: Từ chối một lời mời.

  C. apply for: ứng tuyển

  D. pass down: Khi một người qua đời và để lại hay truyền lại thứ gì đó cho những thành viên khác trong gia đình/ truyền đạt cho thế hệ sau

  Tạm dịch: Giáo viên gợi ý rằng chúng tôi nên tìm những cây mọc tự nhiên trong phần chữ của chúng tôi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. few  

B. number of  

C. many

D. plenty of

Câu hỏi : 674307
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Plenty of: dùng để diễn tả cái gì đó quá đủ và nhiều

  Tạm dịch: Chúng tôi biết được rằng cây cối hạnh phúc nhất khi chúng có chỗ để phát triển, có nhiều không gian cho cành cây.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:

A. who  

B. whom  

C. where

D. why

Câu hỏi : 674308
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  where: ở đâu/ nơi mà...

  Tạm dịch: Chúng tôi đã cố gắng tránh những khu vực mà học sinh rất năng động.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6:

A. set

B. made  

C. took

D. gave

Câu hỏi : 674309
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. set (v): bố trí, để, đặt lại cho đúng

  B. made (v): làm

  C. took (v): lấy

  D. gave (v): cho, đưa

  Tạm dịch: Tất cả chúng tôi đều đem đi kiểm tra lá thường xuyên. Trong trường hợp chúng chuyển sang màu vàng quá sớm,...

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7:

A. healthy

B. strong  

C. sick

D. lazy

Câu hỏi : 674310
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. healthy (adj): Khoẻ mạnh. Có lợi cho sức khoẻ

  B. strong (adj): khỏe

  C. sick (adj): ốm

  D. lazy (adj): lười biếng

  Tạm dịch: Tất cả chúng tôi đều đem đi kiểm tra lá thường xuyên. Nếu chúng chuyển sang màu vàng quá sớm thì có thể cây đã bị bệnh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8:

A. Because

B. Although  

C. However

D. Therefore

Câu hỏi : 674311
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Because: Vì

  B. Although: Mặc dù

  C. However: Tuy nhiên

  D. Therefore: Do đó

  Tạm dịch: Tuy nhiên, chúng tôi trồng chúng để mang lại lợi ích không chỉ cho môi trường mà còn cho cả những học sinh tương lai.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com