Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions from 22 to 23.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions from 22 to 23.

Quảng cáo

Câu 1:

A. tonight

B. wedding  

C. flower

D. candle

Câu hỏi : 674313
Phương pháp giải:
Trọng âm
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. tonight /təˈnaɪt/

  B. wedding /ˈwedɪŋ/

  C. flower /ˈflaʊə(r)/

  D. candle /ˈkændl/

  Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. important

B. popular  

C. romantic

D. attractive

Câu hỏi : 674314
Phương pháp giải:
Trọng âm
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. important /ɪmˈpɔːtnt/

  B. popular /ˈpɒpjələ(r)/

  C. romantic /rəʊˈmæntɪk/

  D. attractive /əˈtræktɪv/

  Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com