Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions from 28 to 31.

Mark the A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions from 28 to 31.

Quảng cáo

Câu 1:

A. gift

B. gold

C. guest

D. gym

Câu hỏi : 674316
Phương pháp giải:
Phát âm
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. gift/ɡɪft/

  B. gold /ɡəʊld/

  C. guest /ɡest/

  D. gym /dʒɪm/

  Phương án D phát âm là /dʒ/, các phương án còn lại phát âm là /d/.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. display

B. smile  

C. lighten  

D. decide

Câu hỏi : 674317
Phương pháp giải:
Phát âm
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. display /dɪˈspleɪ/

  B. smile /smaɪl/

  C. lighten /ˈlaɪtn/

  D. decide /dɪˈsaɪd/

  Phương án A phát âm là /ɪ/, các phương án còn lại phát âm là /aɪ/.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. widened

B. annoyed  

C. wounded

D. played

Câu hỏi : 674318
Phương pháp giải:
Phát âm
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. widened /ˈwaɪdnd/

  B. annoyed /əˈnɔɪd/

  C. wounded /ˈwuːndɪd/

  D. played /pleɪd/

  Phương án C phát âm là /ɪd/, các phương án còn lại phát âm là /d/.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. misses

B. goes  

C. watches

D. changes

Câu hỏi : 674319
Phương pháp giải:
Phát âm
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. misses /mɪsɪz/

  B. goes /ɡəʊz/

  C. watches /wɒtʃɪz/

  D. changes /tʃeɪndʒɪz/

  Phương án B phát âm là /z/, các phương án còn lại phát âm là /ɪz/.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Like other forms of energy, natural gas may be used to heat homes, cooking food and even run

A. Like

B. may be   

C. cooking

D. heat

Câu hỏi : 674320
Phương pháp giải:
Tìm lỗi sai
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - used to + V-infinitive: đã từng thường xuyên làm gì...

  Sửa: cooking => cook

  Tạm dịch: Giống như các dạng năng lượng khác, khí thiên nhiên có thể được sử dụng để sưởi ấm nhà cửa, nấu ăn và thậm chí chạy ô tô.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: I can't go out tonight because I have many housework to do.

A. to do

B. many   

C. go out

D. because

Câu hỏi : 674321
Phương pháp giải:
Tìm lỗi sai
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - “housework” là danh từ không đếm được => “many” dùng với danh từ số nhiều

  Sửa: many => much

  Tạm dịch: Tối nay tôi không thể ra ngoài vì tôi có nhiều việc nhà phải làm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: The well from which the villagers used to get water are now empty.

A. from which

B. are   

C. empty  

D. used to

Câu hỏi : 674322
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - “The well” là chủ ngữ số ít => “are” dùng cho chủ ngữ số nhiều

  Sửa: are => is

  Tạm dịch: Cái giếng mà dân làng xưa lấy nước nay đã trống rỗng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: He suggested that we must make an important decision of our life at the age of eighteen.

A. that

B. must  

C. decision

D. at

Câu hỏi : 674323
Phương pháp giải:
Tìm lỗi sai
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Câu tường thuật của “must” là “had to”

  Sửa: must => had to

  Tạm dịch: Anh ấy gợi ý rằng chúng ta phải đưa ra một quyết định quan trọng của cuộc đời mình ở tuổi mười tám.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com