Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết \(\int\limits_1^2 {\dfrac{{3x + 1}}{{3{x^2} + x\ln x}}} dx = \ln \left( {a + \dfrac{{\ln b}}{c}} \right)\) với \(a,b,c\) là các số nguyên dương và \(c \le 4\). Giá trị của \(a + b + c\) bằng

Câu 675211: Biết \(\int\limits_1^2 {\dfrac{{3x + 1}}{{3{x^2} + x\ln x}}} dx = \ln \left( {a + \dfrac{{\ln b}}{c}} \right)\) với \(a,b,c\) là các số nguyên dương và \(c \le 4\). Giá trị của \(a + b + c\) bằng

A. 9 .

B. 6 .

C. 7 .

D. 5 .

Câu hỏi : 675211

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Chhia cả tử và mẫu cho x và đưa về vi phân hoặc đổi biến

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\int_1^2 {\dfrac{{3x + 1}}{{3{x^2} + x\ln x}}} dx = \int_1^2 {\dfrac{{3 + \dfrac{1}{x}}}{{3x + \ln x}}} dx = \int_1^2 {\dfrac{{d(3x + \ln x)}}{{3x + \ln x}}} \\ = \left. {\ln |3x + \ln x|} \right|_1^2 = \ln \dfrac{{6 + \ln 2}}{3} = \ln \left( {2 + \dfrac{{\ln 2}}{3}} \right) \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{a = 2}\\{b = 2}\\{c = 3}\end{array} \Rightarrow a + b + c = 7.} \right.\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com