Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 

1. Cho 76,2 gam hỗn hợp A gồm 1 rượu (ancol) đơn chức (ROH) và 1 axit cacboxylic đơn chức (R’COOH). Chia A thành 3 phần bằng nhau. Đem phần 1 tác dụng hết với Na dư, thu được 5,6 lít H2 (đktc). Đốt cháy hết phần 2 thì thu được 39,6 gam CO2. Đem phần 3 thực hiện phản ứng este hóa với hiệu suất 60%, sau phản ứng thấy có 2,16 gam nước sinh ra. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của các chất trong A.

2. Nung hỗn hợp A gồm Fe và S rồi đễ nguội được hỗn hợp B. Hòa tan B bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch C, chất rắn D và V1 lít khí E có tỉ khối so với H2 bằng 13. Nếu đốt cháy hoàn toàn B thành Fe2O3 và SO2 thì cần V2 lít khí O2. Các thể tích được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính phần trăm khối lượng các chất trong B theo V1 và V2.

c) Hãy cho biết hiệu suất thấp nhất của phản ứng nung Fe và S ở trên.

d) Nếu hiệu suất phản ứng nung Fe và S ở trên là 80% thì hãy tính phần trăm khối lượng các chất trong B.

Câu 681943:  


1. Cho 76,2 gam hỗn hợp A gồm 1 rượu (ancol) đơn chức (ROH) và 1 axit cacboxylic đơn chức (R’COOH). Chia A thành 3 phần bằng nhau. Đem phần 1 tác dụng hết với Na dư, thu được 5,6 lít H2 (đktc). Đốt cháy hết phần 2 thì thu được 39,6 gam CO2. Đem phần 3 thực hiện phản ứng este hóa với hiệu suất 60%, sau phản ứng thấy có 2,16 gam nước sinh ra. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của các chất trong A.


2. Nung hỗn hợp A gồm Fe và S rồi đễ nguội được hỗn hợp B. Hòa tan B bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch C, chất rắn D và V1 lít khí E có tỉ khối so với H2 bằng 13. Nếu đốt cháy hoàn toàn B thành Fe2O3 và SO2 thì cần V2 lít khí O2. Các thể tích được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.


a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.


b) Tính phần trăm khối lượng các chất trong B theo V1 và V2.


c) Hãy cho biết hiệu suất thấp nhất của phản ứng nung Fe và S ở trên.


d) Nếu hiệu suất phản ứng nung Fe và S ở trên là 80% thì hãy tính phần trăm khối lượng các chất trong B.

Câu hỏi : 681943
Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hoá học của các chất.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  1.

  Đặt số mol các chất trong 1/3 A: ROH : a mol; R'COOH : b mol

  Xét phần 1:

  nH2 = 5,6/22,4 = 0,25 mol

  Phương trình hóa học:

  2ROH + 2Na → 2RONa  + H2

  a→                                        a/2        mol

  2R’ COOH + 2Na  →  2R'COONa + H2

  b →                                                     b/2    mol

  nH2 = a/2 + b/2 = 0,25 ⟹ a+b = 0,5 (I)

  Xét phần 2:

  nCO2 = 39,6/44 = 0,9 mol

  BTNT”C” ⟹ a.Cancol + b.Caxit = 0,9(II)

  Xét phần 3:

  nH2O = 2,16/18 = 0,12 mol

  Phương trình hóa học:

  ⟹ nR'COOR(pứ) = nROH (pứ) =0,12 mol

  Trường hợp 1: Hiệu suất phản ứng tính theo ancol

  a/1 < a/1⟹ a < b

  0,12/a .100% = 60% ⟹ a = 0,2 (III.1)

  Từ (I), (III.1) ⟹ b = 0,3

  Từ (II) ⟹ 0,2.Cancol + 0,3.Caxit = 0,9 ⟹ 2.Cancol + 3.Caxit = 9

  ⟹ Caxit = 1 (axit: HCOOH)

  ⟹ Cancol = 3

  0,2. Mancol + 0,3.46 = 76,2/3 ⟹ Mancol =58 ⟹ Ancol: C3H5OH

  Công thức cấu tạo của HCOOH

  Công thức cấu tạo của C3H5OH

  Trường hợp 2: Hiệu suất phản ứng tính theo axit

  b/1 < a/1⟹ b < a

  0,12/b .100% = 60% ⟹ b = 0,2 mol(III.2)

  Từ (I), (III.2) ⟹ a = 0,3

  Từ (II) ⟹ 0,3.Cancol + 0,2.Caxit = 0,9 ⟹ 3.Cancol + 2.Caxit = 9

  ⟹ Caxit = 3, Cancol = 3 (Ancol: CH3OH)

  0,3.32 + 0,2. Maxit = 76,2/3 ⟹Maxit = 79 ⟹ Loại

  2.

  a)

  Đặt số mol các chất trong A: Fe : a mol; S : b mol

  Nung A:

  Fe  +  S → FeS

  x →    x      x     mol

  Hỗn hợp B: FeS : x mol; Fe dư: (a − x) mol; S dư: (b − x) mol.

  B tác dụng với dung dịch HCl dư:

  FeS  +  2HCl  →   FeCl2  +  H2S ↑

  x →                                        x        mol

  Fe  +  2HCl     →    FeCl2   +   H2

  (a - x)→                                    (a - x)  mol

  Dung dịch C: FeCl2, HCl dư; chất rắn D: S dư : (b − x) mol; khí E: H2S : x mol; H2 : (a − x) mol

  Xét khí E:

  V = 22,4.[x+(a-x)] = 22,4a (lít)

  Đốt B:

  4FeS + 7O2 → 2Fe2O3 + 4SO2

  x          7x/4                                       mol

  4Fe    +      3O2  →  2Fe2O3

  (a - x)→    3/4(a  ̶  x)                         mol

  S       +       O2   → SO2

  (b – x) →   (b – x)                             mol

  nO2 = 7x/4 + 3/4. (a  ̶  x) + (b  ̶  x) = (3/4a + b) mol

  a = V1/22,4

  x = 0,75.V1/22,4

  b)

  c)

  Trường hợp 1: a ≤ b

  H = x/a. 100% = 0,75a/a .100% = 75%

  Trường hợp 2: a ≥ b

  H = x/a. 100% ≥ x/a .100% = 0,75a/a .100% = 75%

  ⟹ Trong mọi trường hợp, H ≥ 75%

  ⟹ Hiệu suất thấp nhất của phản ứng nung Fe và S là 75%

  d)

  H = x/a. 100% = 80% ⟹ x = 0,8b ⟹ b = 1,25x

  x = 0,75a ⟹ a = 4/3x

  %mS (dư) = 100%-76,74% -16,28% = 6,98%

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com