Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

1) Cho đa thức \(A\left( x \right) =  - 11{x^5} + 4{x^3} + 12{x^2} + 11{x^5} - 13{x^2} + 7x + 2\).
a) Thu gọn và sắp xếp đa thức \(A\left( x \right)\) theo số mũ giảm dần của biến.
b) Xác định bậc và hệ số cao nhất của đa thức \(A\left( x \right)\).
c) Tìm đa thức \(M\left( x \right)\) sao cho \(M\left( x \right) = A\left( x \right) - B\left( x \right)\) biết \(B\left( x \right) = 2{x^3} + 3x - 10\).

2) Một bể đang chứa 500 lít nước. Người ta mở một vòi nước cho chảy vào bể đó, mỗi phút vòi nước đó chảy vào bể được 50 lít nước. Viết biểu thức biểu thị lượng nước có trong bể sau khi đã mở vòi nước đó được \(x\) phút, biết rằng sau \(x\) phút bể nước đó chưa đầy.

Câu 681957:

1) Cho đa thức \(A\left( x \right) =  - 11{x^5} + 4{x^3} + 12{x^2} + 11{x^5} - 13{x^2} + 7x + 2\).
a) Thu gọn và sắp xếp đa thức \(A\left( x \right)\) theo số mũ giảm dần của biến.
b) Xác định bậc và hệ số cao nhất của đa thức \(A\left( x \right)\).
c) Tìm đa thức \(M\left( x \right)\) sao cho \(M\left( x \right) = A\left( x \right) - B\left( x \right)\) biết \(B\left( x \right) = 2{x^3} + 3x - 10\).

2) Một bể đang chứa 500 lít nước. Người ta mở một vòi nước cho chảy vào bể đó, mỗi phút vòi nước đó chảy vào bể được 50 lít nước. Viết biểu thức biểu thị lượng nước có trong bể sau khi đã mở vòi nước đó được \(x\) phút, biết rằng sau \(x\) phút bể nước đó chưa đầy.

Câu hỏi : 681957
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  1)

  a) \(A\left( x \right) =  - 11{x^5} + 4{x^3} + 12{x^2} + 11{x^5} - 13{x^2} + 7x + 2\)

  \({\rm{\;}} = \left( { - 11{x^5} + 11{x^5}} \right) + 4{x^3} + \left( {12{x^2} - 13{x^2}} \right) + 7x + 2\)

  \({\rm{\;}} = 4{x^3} - {x^2} + 7x + 2\)

  Vậy \(A\left( x \right) = 4{x^3} + {x^2} - 7x + 2\)
  b) Bậc của đa thức \(A\left( x \right)\) là 3

  Hệ số cao nhất của đa thức \(A\left( x \right)\) là 4
  c) \(M\left( x \right) = A\left( x \right) - B\left( x \right)\)

  \(\; = \left( {4{x^3} + {x^2} - 7x + 2} \right) - \left( {2{x^3} + 3x - 10} \right)\)

  \(\; = 4{x^3} + {x^2} - 7x + 2 - 2{x^3} - 3x + 10\)

  \(\; = \left( {4{x^3} - 2{x^3}} \right) + {x^2} + \left( { - 7x - 3x} \right) + \left( {2 + 10} \right)\)

  \(\; = 2{x^3} + {x^2} - 10x + 12\)

  Vậy \(M\left( x \right) = 2{x^3} + {x^2} - 10x + 12\)

  2) Mỗi phút vòi nước đó chảy vào bể được 50 lít nước thì sau \(x\) phút vòi nước đó chảy vào bể được \(50x\) (lít nước).

  Bể đang chứa 500 lít nước, chảy thêm được \(50x\) (lít nước) thì sau \(x\) phút, lượng nước trong bể có là \(500 + 50x\) (lít nước).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com