Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f(x)\) có đạo hàm trên \(\left( { - \dfrac{\pi }{2};\dfrac{\pi }{2}} \right)\) thỏa mãn \(f(0) = 1\) và mọi \(x \in \left( { - \dfrac{\pi }{2};\dfrac{\pi }{2}} \right)\) \({\cos ^2}xf'(x) = \sin 2xf(x) + \cos x + 2\). Biết \(\int_{\dfrac{{ - \pi }}{3}}^{\dfrac{\pi }{3}} f (x)dx = m\sqrt n \) với \(m,n \in {\mathbb{N}^*},m > 1\). Giá trị của biều thức \(T = m + n\) bằng

Câu 682292: Cho hàm số \(f(x)\) có đạo hàm trên \(\left( { - \dfrac{\pi }{2};\dfrac{\pi }{2}} \right)\) thỏa mãn \(f(0) = 1\) và mọi \(x \in \left( { - \dfrac{\pi }{2};\dfrac{\pi }{2}} \right)\) \({\cos ^2}xf'(x) = \sin 2xf(x) + \cos x + 2\). Biết \(\int_{\dfrac{{ - \pi }}{3}}^{\dfrac{\pi }{3}} f (x)dx = m\sqrt n \) với \(m,n \in {\mathbb{N}^*},m > 1\). Giá trị của biều thức \(T = m + n\) bằng

A. 9 .

B. 4 .

C. 6 .

D. 5 .

Câu hỏi : 682292
Phương pháp giải:

Từ \({\cos ^2}xf'(x) = \sin 2xf(x) + \cos x + 2\) tìm hàm f(x) và tính nguyên hàm

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{\cos ^2}xf'(x) = \sin 2xf(x) + \cos x + 2\\ \Leftrightarrow  - \sin 2xf(x) + {\cos ^2}xf'(x) = \cos x + 2\\ \Leftrightarrow {\left( {{{\cos }^2}x.f\left( x \right)} \right)^\prime } = \cos x + 2\\ \Leftrightarrow {\cos ^2}x.f\left( x \right) = \int {\left( {\cos x + 2} \right)dx} \\ \Leftrightarrow {\cos ^2}x.f\left( x \right) = \sin x + 2x + c\end{array}\)

  Do \(f(0) = 1\) nên \(1.1 = 0 + 2.0 + c \Rightarrow c = 1\)

  \( \Rightarrow f\left( x \right) = \dfrac{{\sin x + 2x + 1}}{{{{\cos }^2}x}}\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \int_{\dfrac{{ - \pi }}{3}}^{\dfrac{\pi }{3}} f (x)dx = \int_{\dfrac{{ - \pi }}{3}}^{\dfrac{\pi }{3}} {\dfrac{{\sin x + 2x + 1}}{{{{\cos }^2}x}}} dx = \int_{\dfrac{{ - \pi }}{3}}^{\dfrac{\pi }{3}} {\dfrac{{\sin x}}{{{{\cos }^2}x}}} dx + \int_{\dfrac{{ - \pi }}{3}}^{\dfrac{\pi }{3}} {\dfrac{{2x + 1}}{{{{\cos }^2}x}}} dx\\ = \int_{\dfrac{{ - \pi }}{3}}^{\dfrac{\pi }{3}} {\dfrac{{ - 1}}{{{{\cos }^2}x}}} d\left( {\cos x} \right) + \left. {\left( {2x + 1} \right)\tan x} \right|_{\dfrac{{ - \pi }}{3}}^{\dfrac{\pi }{3}} - 2\int_{\dfrac{{ - \pi }}{3}}^{\dfrac{\pi }{3}} {\tan x} dx\\ = \left. {\dfrac{1}{{\cos x}}} \right|_{\dfrac{{ - \pi }}{3}}^{\dfrac{\pi }{3}} + \left. {\left( {2x + 1} \right)\tan x} \right|_{\dfrac{{ - \pi }}{3}}^{\dfrac{\pi }{3}} + \left. {2\ln \left| {\cos x} \right|} \right|_{\dfrac{{ - \pi }}{3}}^{\dfrac{\pi }{3}} = 2\sqrt 3 \end{array}\)

  Suy ra \(m = 2,n = 3 \Rightarrow m + n = 5\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com