Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm ba este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với ba axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm COOH); trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa hai liên kết pi trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 11,76 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng natri dư, sau phản ứng thu được 1,792 lít khí (đktc) và khối lượng chất rắn trong bình tăng 4,96 gam so với ban đầu. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 11,76 gam X thì thu được CO2 và 7,92 gam H2O. Phần trăm khối lượng este không no trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 684454: Hỗn hợp X gồm ba este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với ba axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm COOH); trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa hai liên kết pi trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 11,76 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng natri dư, sau phản ứng thu được 1,792 lít khí (đktc) và khối lượng chất rắn trong bình tăng 4,96 gam so với ban đầu. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 11,76 gam X thì thu được CO2 và 7,92 gam H2O. Phần trăm khối lượng este không no trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 40.

B. 34.

C. 29.

D. 38.

Câu hỏi : 684454

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của este

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\left\{ \begin{array}{l}{n_{COO}} = {n_Y} = 2{n_{{H_2}}} = 0,16\\{m_Y} = 4,96 + 0,16 = 5,12\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{M_Y} = 32\\Y\,\,:\,C{H_3}OH\end{array} \right.\\X + {O_2} \to \left\{ \begin{array}{l}{H_2}O:\,\,0,44\,\,mol\\C{O_2}:\,\,\dfrac{{11,76 - 0,44.2 - 0,16.32}}{{12}} = 0,48\end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{n_{este\,\,khong\,\,no}} = 0,48 - 0,44 = 0,04\\{n_{este\,\,no}} = 0,16 - 0,04 = 0,12\end{array} \right.\\ \Rightarrow \Delta C{H_2} = 0,48 - 0,04.4 - 0,12.2 = 0,08 = 0,04 + 0,04\\ \Rightarrow X\,\,gom\,\,\left\{ \begin{array}{l}HCOOC{H_3}:\,\,0,08\,\,mol\\C{H_3}COOC{H_3}:\,\,0,04\,\,mol\\{C_3}{H_5}COOC{H_3}:\,\,0,04\,\,mol\end{array} \right\} \Rightarrow \% {C_3}{H_5}COOC{H_3} = \dfrac{{0,04.100}}{{11,76}} \approx 34\% \end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com