Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2012 mã đề 359

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 579

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 2: Đốt 5,6 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 3: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (MY < MZ). Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là

Câu 5: Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este X thỏa mãn tính chất trên là

Câu 6: Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 nhóm hiđroxyl?

Câu 7: Cho dãy chuyển hóa sau: CaC2 \overset{+H_{2}O}{\rightarrow}\xrightarrow[Pd/PbCO_{3},t^{0}]{+H_{2}}\xrightarrow[H_{2}SO_{4},t^{0}]{+H_{2}O} Z Tên gọi của X và Z lần lượt là

Câu 8: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl (điện cực trơ). Khi ở catot bắt đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít khí (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của V là

Câu 9: Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là

Câu 10: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2 trong phân tử. Giá trị của m là

Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe(NO3)3 overset{t^{0}}{
ightarrow}overset{+CO, to}{
ightarrow} Y xrightarrow[]{+FeCl_{3}}overset{+T}{
ightarrow} Fe(NO3)3 Các chất X và T lần lượt là

Câu 12: Cho các thí nghiệm sau:  (a) Đốt khí H2S trong O2 dư;   (b) Nhiệt phân KClO3 (xúc tác MnO2);  (c) Dẫn khí F2 vào nước nóng;   (d) Đốt P trong O2 dư;  (e) Khí NH3 cháy trong O2;   (g) Dẫn khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3.  Số thí nghiệm tạo ra chất khí là

Câu 13: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 15: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 16: Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit C2H5COOH là

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 18: Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong hỗn hợp X là

Câu 19: Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một anđehit, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư, thu được 0,504 lít khí H2 (đktc). Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hoá là

Câu 20: Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ 3, có công thức oxit cao nhất là YO3. Nguyên tố Y tạo với kim loại M hợp chất có công thức MY, trong đó M chiếm 63,64% về khối lượng. Kim loại M là

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 20 ml hơi hợp chất hữu cơ X (chỉ gồm C, H, O) cần vừa đủ 110 ml khí O2, thu được 160 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y qua dung dịch H2SO4 đặc (dư), còn lại 80 ml khí Z. Biết các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của X là

Câu 22: Một dung dịch gồm: 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO_{3}^{-} và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a là

Câu 23: Cho phản ứng: N2 (k) + 3H2(k) \rightleftharpoons 2NH3 (k); ∆H = –92 kJ. Hai biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là

Câu 24: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là

Câu 25: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M và NaOH 0,06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 26: Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hoá?

Câu 27: Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 50 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 375 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ Y đi qua dung dịch H2SO4 đặc (dư), thể tích khí còn lại là 175 ml. Các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Hai hiđrocacbon đó là

Câu 29: Cho các chất riêng biệt sau: FeSO4, AgNO3, Na2SO3, H2S, HI, Fe3O4, Fe2O3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

Câu 30: Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,12M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 3,333 gam chất rắn. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là

Câu 31: Cho 0,125 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 27 gam Ag. Mặt khác, hiđro hoá hoàn toàn 0,25 mol X cần vừa đủ 0,5 mol H2. Dãy đồng đẳng của X có công thức chung là

Câu 32: Cho các chất sau: FeCO3, Fe3O4, FeS, Fe(OH)2. Nếu hoà tan cùng số mol mỗi chất vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì chất tạo ra số mol khí lớn nhất là

Câu 33: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600 ml dung dịch NaOH 1,15M, thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 15,4 gam hơi Z gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 7,2 gam một chất khí. Giá trị của m là

Câu 34: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 0,24 mol O2, thu được CO2 và 0,2 mol H2O. Công thức hai axit là

Câu 35: Đốt 16,2 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe trong khí Cl2 thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được dung dịch Z và 2,4 gam kim loại. Dung dịch Z tác dụng được với tối đa 0,21 mol KMnO4 trong dung dịch H2SO4 (không tạo ra SO2). Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là

Câu 36: Hoà tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2 trong 200 ml dung dịch HNO3 4M, sản phẩm thu được gồm dung dịch X và một chất khí thoát ra. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của đều là NO. Giá trị của m là N+5

Câu 37: Este X là hợp chất thơm có công thức phân tử là C9H10O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo ra hai muối đều có phân tử khối lớn hơn 80. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Câu 38: Alanin có công thức là

Câu 39: Cho phương trình hóa học: 2X + 2NaOH \xrightarrow[]{CaO,t^{0}} 2CH4 + K2CO3 + Na2CO3  Chất X là

Câu 40: Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

Câu 41: Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-Val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thuỷ phân trong môi trường axit là

Câu 42: Cho phương trình hóa học (với a, b, c, d là các hệ số):     aFeSO4 + bCl2  → cFe2(SO4)3 + dFeCl3 Tỉ lệ a : c là

Câu 43: Cho m gam bột sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,15 mol CuSO4 và 0,2 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,725m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

Câu 44: Để điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% (D = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là

Câu 45: Có bao nhiêu chất chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H8O?

Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon (tỉ lệ số mol 1 : 1) có công thức đơn giản nhất khác nhau, thu được 2,2 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Các chất trong X là

Câu 47: Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y thu được một muối có công thức phân tử C3H9O2N (sản phẩm duy nhất). Số cặp chất X và Y thỏa mãn điều kiện trên là

Câu 48: Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 49: Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 50: Nung nóng 46,6 gam hỗn hợp gồm Al và Cr2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M (loãng). Để hòa tan hết phần hai cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là

Câu 51: Thủy phân hỗn hợp gồm 0,01 mol saccarozơ và 0,02 mol mantozơ trong môi trường axit, với hiệu suất đều là 60% theo mỗi chất, thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X, thu được dung dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Câu 52: Một mẫu khí thải được sục vào dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này do chất nào có trong khí thải gây ra?

Câu 53: Cho phenol (C6H5OH) lần lượt tác dụng với (CH3CO)2O và các dung dịch: NaOH, HCl, Br2, HNO3, CH3COOH. Số trường hợp xảy ra phản ứng là

Câu 54: Hoà tan Au bằng nước cường toan thì sản phẩm khử là NO; hoà tan Ag trong dung dịch HNO3 đặc thì sản phẩm khử là NO2. Để số mol NO2 bằng số mol NO thì tỉ lệ số mol Ag và Au tương ứng là

Câu 55: Người ta điều chế H2 và O2 bằng phương pháp điện phân dung dịch NaOH với điện cực trơ, cường độ dòng điện 0,67A trong thời gian 40 giờ. Dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng 100 gam và nồng độ NaOH là 6%. Nồng độ dung dịch NaOH trước điện phân là (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể)

Câu 56: Hiđrat hóa 2-metylbut-2-en (điều kiện nhiệt độ, xúc tác thích hợp) thu được sản phẩm chính là

Câu 57: Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím; dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn hai dung dịch trên thu được kết tủa. Hai chất X và Y tương ứng là

Câu 58: Trường hợp nào sau đây tạo ra kim loại?

Câu 59: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol, thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 15,3 gam H2O. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với Na (dư), thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

Câu 60: Cho các chất: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 thukhoa2015 60 60 100% 4.62
2 Nguyen Thi Kim Quyen 50 50 100% 1.75
3 BoyNgeo 50 50 100% 3.53
4 Do Hai Dang 50 50 100% 2.25
5 Tuy Nguyen 50 50 100% 2.17
6 Lùn Lanh Lợi 50 50 100% 3.77
7 Nguyễn Thế Duy 50 50 100% 4.25
8 trần văn hoan 49 50 98% 57.68
9 Nguyễn Duy Lộc 47 49 96% 12.88
10 Mai Thị Trang 47 50 94% 60.58
11 tranmaudon 50 50 100% 4.18
12 Minh Duc Trinh 42 50 84% 68.93
13 Lê Đức Anh 49 50 98% 5.63
14 Alex Cuong 43 50 86% 94.57
15 Lê Quốc Tùng 42 50 84% 88.27
16 Quỳnh Mai 39 48 81% 59.3
17 Tìnhyêulàbiển Họcsinhlàthuyền Phụhuynhkhôngcóquyền Cấmthuyềnđirabiển 38 46 83% 87.05
18 Ura Hara 40 50 80% 65.05
19 leducduan 40 50 80% 83.93
20 nguyen duy ngoc 36 43 84% 39.12
21 thidaihoc 40 50 80% 89.4
22 chungvau 37 50 74% 69.18
23 llucafe10 35 50 70% 70.92
24 Byz Biz Cdht 31 49 63% 17.93
25 Trịnh Xuyến Chi 34 50 68% 67.4
26 Araragi Koyomi 35 48 73% 90.13
27 do thi bich 37 50 74% 86.8
28 Nhiep_Phong 27 31 87% 90.13
29 Ngô Hoàng Anh Đức 37 50 74% 90.08
30 Nguyen Ngoc Thai 35 50 70% 2.17
31 Lê Hồng Hưng 27 43 63% 90.05
32 Nguyễn Hữu Nam 30 40 75% 88.28
33 Quy Nguyendinh 34 50 68% 89.85
34 Nguyễn Thanh Tùng 30 50 60% 67.48
35 Triệu Thái 33 50 66% 56.05
36 Đỗ Việt Dũng 15 16 94% 15.18
37 TTQ 15 17 88% 16.43
38 Lê Sơn 21 27 78% 31.18
39 Son Lv 10 10 100% 1.1
40 đỗ việt dũng 14 16 88% 7.22
41 Doankimtai Cristiano 25 50 50% 76.98
42 thattinh 24 50 48% 77.32
43 Nguyen Thanh Cong 12 21 57% 11.57
44 pham ngoc ngan ha 11 24 46% 42.23
45 nguyen canh tuan 22 38 58% 90.13
46 Hồng Quy 10 17 59% 41.07
47 Thiên Thần Love 7 9 78% 11.45
48 Wan Win 25 44 57% 24.47
49 Tien Dinh Duc Dinh 23 50 46% 88.95
50 pham hieu 3 3 100% 0.3
51 Chuột Chúa 3 5 60% 2.88
52 Ngọc Châu 1 1 100% 18.93
53 nguyen linh phuong 1 1 100% 2.58
54 Xuân Quân 1 1 100% 0.08
55 Nguyễn Thu Hà 47 56 84% 10.18
56 BạnBè GọiTớ Là Thắng 2 7 29% 8.03
57 Lại Tiến Minh 17 31 55% 27.25
58 Vinh Trần 32 60 53% 67.63
59 Nhi Transbơ 14 40 35% 89.27
60 Hải 5 19 26% 91.53
61 Chỉ Tay Lên Trời 21 30 70% 52.17
62 Huỳnh Thị Xuân Trang 0 0 0% 90.03
63 Vo Tri Nguyen 1 1 100% 0.35
64 Bi Mina 3 5 60% 26.3
65 Pé Nờ Ớn 8 19 42% 4.65
66 Nguyễn Văn Hiệp 0 0 0% 0.23
67 Huu Loi Thai 22 29 76% 18.33
68 Cẩm Vân Đinh 15 19 79% 52.9
69 Sin Nhố 12 50 24% 7.33
70 Nguyễn Nguyệt 17 50 34% 32.3
71 Anh Kien 15 55 27% 49
72 Trần Thảo 25 60 42% 29.57
73 Ngoc Mai Tran 22 59 37% 6.07
74 Hồ Sĩ Tín 41 49 84% 65.77
75 Nguyễn Đạt 54 60 90% 51.33
76 mai trung tin 12 28 43% 10.2
77 Thùy Linh 24 50 48% 53.42
78 Tuyết Trắng 26 60 43% 10.35
79 nguyenvanchanphong 21 30 70% 12.45
80 Yui Chan 24 60 40% 22.23
81 nguyễn huyền trang 19 50 38% 22.23
82 Captain America 96 10 21 48% 25.18
83 Thỏ Ngọc 1 8 13% 15.4
84 Đức Comfortable 13 29 45% 44.32
85 học dở đó giờ 19 60 32% 9.67
86 Phạm Tấn Kha 14 50 28% 0.97
87 Người Miền Tây 15 46 33% 43.03
88 nguyễn quang tiến 15 50 30% 39.73

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12