Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 11: Xét ba nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron lần lượt là: X: 1s22s22p63s1, Y: 1s22s22p63s2, Z: 1s22s22p63s23p1. Sắp xếp hiđroxit của X, Y, Z theo thứ tự tăng dần lực bazơ là

A.  Y(OH)2 < Z(OH)3 < XOH

B. Z(OH)2 < Y(OH)3 < XOH.

C. Z(OH)3< Y(OH)2< XOH. 

D. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3.

Câu 12: Nguyên tắc nào để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn sau đây là sai ?

A. Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành một cột.

B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

C. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của khối lượng nguyên tử.

D. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

Câu 13: Clo có hai đồng vị 35Cl và 37Cl, nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Có bao nhiêu nguyên tử 37Cl trong 14,25 gam MgCl2 ?

A. 1,35.1023

B. 4,5.1022

C. 1,8.1023

D. 4,5.1023

Câu 14: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử X là 1s2 2s22p6 3s23p1. X có đặc điểm nào sau đây:

A. Tinh thể chất X có cấu tạo mạng lập phương tâm diện.

B. Đơn chất X có tính lưỡng tính.

C. Hiđroxit của X tan được trong dung dịch NH3.

D. Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIB.

Câu 15: Tổng số hạt electron, proton, nơtron trong nguyên tử nguyên tố kim loại X bằng 34. Tổng số electron trên các phânlớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 11. Nhận xét nào sau đây không đúng ?

A. X được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

B. Hợp chất tạo bởi X và Y có trong khoáng vật xinvinit.

C. Hợp chất tạo bởi X và Y là hợp chất ion.

D. Đơn chất Y tác dụng với N,O2 ở nhiệt độ thường.

Câu 16: X, Y, Z là 3 nguyên tố thuộc cùng chu kỳ của bảng tuần hoàn. Biết oxit của X khi tan trong nước tạo thành một dung dịch làm hồng quỳ tím, Y phản ứng với nước làm xanh giấy quỳ tím, còn Z phản ứng được với cả axit kiềm. Trật tự giảm dần tính khử của 3 nguyên tố trên là:

A. X, Z, Y

B. Y, Z, X

C. X, Y, Z

D. Z, Y, Z

Câu 17: Nguyên tố Mg có 3 đồng vị bền là 24Mg, 25Mg và 26Mg. Cl có 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Số phân tử MgCl2 tối đa có thể tạo thành là?

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

Câu 18: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p,n,e) bằng 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22, X là:

A. Fe

B. Mg

C. Ca

D. Al

Câu 19: Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị bền: 168O; 178O; 188O còn nito có 2 đồng vị bền 147N và 157N. Số  lương phân tử NO2 tạo thành từ các đồng vị trên là (biết NO2 có cấu tạo đối xứng)

A. 6

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 20: Có các nhận định sau:

1) Cấu hình electron của ion X3+ là 1s22s22p63s23p63d5. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB.

2) Các ion và nguyên tử: Ne , Na+ , F  có điểm chung là có cùng số electron.

3) Cấu hình electron của ion  29Cu+ là 1s22s22p63s23p63d94s1

4) Phản ứng xảy ra giữa kim loại và bột S đều cần phải có nhiệt độ

 5) Có  9  nguyên tố có cấu hình electron sau cùng là 4s2

Cho: N (Z = 7), F (Z=9), Ne (Z=10),  Na (Z = 11), S (Z = 16). Số nhận định đúng

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com