Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 31: Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong oxit cao nhất của nó là 25,93%. Nguyên tố R là 

A. cacbon

B. lưu huỳnh

C. nito

D. silic

Câu 32: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Hạt nhân của tất cả các nguyên tử đều có proton và nơtron

B. Những nguyên tử có cùng số khối thuộc cùng một nguyên tố hoá học. 

C. Trong tất cả các nguyên tử, số proton bằng số nơtron. 

D. Nguyên tố M có Z = 11 thuộc chu kì 3 nhóm IA

Câu 33: Trong thiên nhiên,hiđro có 3 đồng vị với số khối lần lượt là 1, 2, 3 và oxi có 3 đồng vị có số khối lần lượt là 16, 17, 18. Số loại phân tử H2O tối đa có thể hình thành từ các đồng vị trên là

A. 12

B. 27

C. 18

D. 24

Câu 34: Cho nguyên tử của các nguyên tố: X (Z = 11); Y (Z = 12); L (Z = 17); E (Z = 16); G (Z = 8); Q (Z = 9); T (Z = 18); M (Z = 19). Trường hợp nào sau đây chỉ gồm các nguyên tử và ion có cùng cấu hình electron? 

A. X+, Y2+, G2- , Q-

B. L-, E2+ , T, M

C. X+, Y2+, G2- , Q

D. Q-, E2- , T, M+

Câu 35: A là hợp chất được tạo ra từ 3 ion có cùng cấu hình electron là  1s^{2}2s^{2}2p^{6} .  Hợp chất A là thành phần chính của quặng nào sau đây?

A. photphorit

B. đolomit

C. xiđerit

D. criolit

Câu 36:

Có nguyên tử các nguyên tố: X(Z=17), Y (Z=19), R (Z=9), T (Z=20) và các kết luận sau:

(1) Bán kính nguyên tử: R<X<T<Y.

(2) Độ âm điện: R<X<Y<T.

(3) Hợp chất tạo bởi X và Y là hợp chất    ion.

(4) Hợp chất tạo bởi R và T là hợp chất cộng hóa trị.

(5) Tính kim loại: R<X<T<Y

(6) Tính chất hóa học cơ bản X giống R.

Số kết luận đúng là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 37: Ion X3+  có cấu hình electron là [Ar]3d3. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là 

A. Ô 22 chu kỳ 4 nhóm IIIA.

B. Ô 23 chu ky 3 nhóm IIIA.

C. Ô 24 chu kỳ 4 nhóm VI B

D. Ô 25 chu kỳ 4 nhóm VA

Câu 38: Hai phân tử nào sau đây đều có dạng lai hoá sp?

A. H2O và NH3

B. C2H2 và BF3

C. BeH2 và BeCl2

D. C2H2 và CH4.  

Câu 39:

Ion M3+ có cấu hình e của khí hiếm Ne. Vị trí của M trong bảng hệ thống tuần hoàn là

A. chu kỳ 2, nhóm VA

B. chu kỳ 3, nhóm IVA.

C. chu kỳ 3, nhóm IIIA

D. chu kỳ 2, nhóm VIIIA

Câu 40: Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi của nguyên tố R gấp 3 lần hóa trị của nó trong hợp chất khí với hiđro. Phần trăm khối lượng của R trong hợp chất khí với hiđro nhiều hơn trong hợp chất có hóa trị cao nhất với oxi là 54,11%. Nguyên tố R là 

A. P

B. S

C. N

D. Cl

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com