Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các điểm \(A,\,\,B,\,\,C,\,\,D,\,\,E,\,\,F.\)  Chứng minh rằng \(\overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {BE}  + \overrightarrow {CF}  = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {BF}  + \overrightarrow {CD} \)

Câu 145383: Cho các điểm \(A,\,\,B,\,\,C,\,\,D,\,\,E,\,\,F.\)  Chứng minh rằng \(\overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {BE}  + \overrightarrow {CF}  = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {BF}  + \overrightarrow {CD} \)

A. Click để xem đáp án

Câu hỏi : 145383
 • (1) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  \(\overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {BE}  + \overrightarrow {CF}  = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {BF}  + \overrightarrow {CD} \)

  Ta có:

   \(\begin{array}{l}VT = \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {BE}  + \overrightarrow {CF}  = \left( {\overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {ED} } \right) + \left( {\overrightarrow {BF}  + \overrightarrow {FE} } \right) + \left( {\overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {DF} } \right)\\ = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {BF}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {ED}  + \overrightarrow {DF}  + \overrightarrow {FE}  = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {BF}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {ED}  + \overrightarrow {DE} \\ = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {BF}  + \overrightarrow {CD}  = VP\end{array}\)

  Vậy đẳng thức đó được chứng minh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com