Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from others

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from others

Câu 1:

A. hates

B. dates

C. similes

D. bakes

Câu hỏi : 191775
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  hates /heɪts/

  dates /deɪts/

  similes /ˈsɪməliz/

  bakes /beɪks/

   Phần được gạch chân ở câu C phát âm là /z/ còn lại phát âm là /z/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. laughs

B. villas

C. uncles

D. teachers

Câu hỏi : 191776
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  laughs /lɑːfs/                  

  villas /ˈvɪləz/                  

  uncles /ˈʌŋklz/                

  teachers /ˈtiːtʃə(r)/

  => Phần được gạch chân ở câu A phát âm là /s/ còn lại phát âm là /z/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. wanted

B. needed

C. naked

D. cooked

Câu hỏi : 191777
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  wanted /ˈwɒntɪd/            

  needed /niːdɪd/              

  naked /ˈneɪkɪd/               

  cooked /kʊkt/ 

  => Phần được gạch chân ở câu D phát âm là /t/ còn lại phát âm là /ɪd/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. canal

B. casino

C. canary

D. canon

Câu hỏi : 191778
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  canal /kəˈnæl/                             

  casino /kəˈsiːnəʊ/                      

  canary /kəˈneəri/            

  canon /ˈkænən/

  =>  Phần được gạch chân ở câu D phát âm là /æ/ còn lại phát âm là /ə/ 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:

A. teenage

B. dosage

C. voyage

D. carriage

Câu hỏi : 191779
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  teenage /ˈtiːneɪdʒ/

  dosage /ˈdəʊsɪdʒ/

  voyage /ˈvɔɪɪdʒ/

  carriage /ˈkærɪdʒ/

   Phần được gạch chân ở câu A phát âm là /eɪdʒ/ còn lại phát âm là /ɪdʒ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6:

A. counterfeit

B. courtesy

C. drought

D. ouster

Câu hỏi : 191780
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  counterfeit /ˈkaʊntəfɪt/

  courtesy /ˈkɜːtəsi/

  drought /draʊt/

  ouster /ˈaʊstə(r)/

   Phần được gạch chân ở câu B phát âm là /ɜː/ còn lại phát âm là /aʊ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7:

A. crooked

B. wicked

C. dogged

D. cooked

Câu hỏi : 191781
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  crooked /ˈkrʊkɪd/

  wicked /ˈwɪkɪd/

  dogged /ˈdɒɡɪd/

  cooked /kʊkt/

   Phần được gạch chân ở câu D phát âm là /t/ còn lại phát âm là /ɪd/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8:

A. mouths

B. wreaths

C. paths

D. months

Câu hỏi : 191782
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  mouths /maʊθs/

  wreaths /riːðz/ 

  paths /pɑːθs/

  months /mʌnθ/

   Phần được gạch chân ở câu B phát âm là /z/ còn lại phát âm là /s/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9:

A. flown

B. brown

C. crown

D. frown

Câu hỏi : 191783
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  flown /fləʊn/

  brown /braʊn/

  crown /kraʊn/

  frown /fraʊn/

   Phần được gạch chân ở câu A phát âm là /əʊ/ còn lại phát âm là /aʊ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10:

A. swear

B. spear

C. hare

D. bear

Câu hỏi : 191784
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  swear /sweə(r)/

  spear /spɪə(r)/

  hare /heə(r)/

  bear /beə(r)

   Phần được gạch chân ở câu B phát âm là /ɪə(r)/ còn lại phát âm là /eə(r)/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 11:

A. what

B. where

C. why

D. who

Câu hỏi : 191785
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  what /wɒt/                       

  where  /weə(r)/              

  why /waɪ/            

  who /huː/

  => Phần được gạch chân ở câu D là âm câm còn lại phát âm là /w/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com