Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the three others

Câu 193180:

A. candy 

B. sandy 

C. many 

D. handy

Câu hỏi : 193180
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. candy /ˈkændi/                 

  B. sandy /ˈsændi/                  

  C. many /ˈmeni/                    

  D. handy /ˈhændi/

  Phần gạch chânở câu C được phát âm là /e/ còn lại là /æ/

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com