Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word that has a different stress pattern from the others.

Câu 193215:

A. successful      

B. interest                  

C. arrangement         

D. disaster 

Câu hỏi : 193215
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  successful /səkˈsesfl/

  interest /ˈɪntrəst/

  arrangement /əˈreɪndʒmənt/

  disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

  Câu B trọng âm chính rơi vào âm tiết 1 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 2

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com