Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

In Britain, children from ____ age of five have to go to school.

Mark the letter A, B, C or D to complete the sentences.

Câu 194758: In Britain, children from ____ age of five have to go to school.

A. a   

B. an

C. the

D. blank

Câu hỏi : 194758
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Dùng the trước các yếu tố duy nhất

  Dịch câu: Ở Anh, trẻ em từ 5 tuổi phải đến trường

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com