Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

She seldom ____. She’s an optimistic girl.

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu 195218: She seldom ____. She’s an optimistic girl.

A. cry     

B. cries  

C. don’t cry 

D. doesn’t cry

Câu hỏi : 195218
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Trong câu có seldom nên ta không thể dùng thể phủ định. Đáp án C và D loại

  Chủ ngữ là she, nên động từ phải chia là “cries”

  Dịch câu: Cậu ấy hiếm khi khóc. Cậu ấy là một cô gái lạc quan.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com