`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The bus often_____ at 8.30 a.m.

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu 195228: The bus often_____ at 8.30 a.m.

A. arrives    

B. is arrives 

C. arrive

D. are arrive

Câu hỏi : 195228
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Đây là cấu trúc hiện tại đơn sử dụng động từ “arrive”, trong câu không có to be.

  Chủ ngữ là The bus – số ít, nên động từ phải chia là “arrives”

  Dịch câu: Xe buýt thường đến lúc 8h30 sáng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com