`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

When her husband was in the army, Mary ______ to him twice a week.

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 195489: When her husband was in the army, Mary ______ to him twice a week.

A. was reading

B. wrote 

C. was written

D. had written

Câu hỏi : 195489
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Thì quá khứ đơn diễn tả hành động xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ.

  Dịch câu: Khi chồng cô ấy ở trong quân đội, Mary viết thư cho anh ấy 2 lần mỗi tuần

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com