Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

_____, I would express my feelings.

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 195555: _____, I would express my feelings.

A. Were I asked  

B. Were I to be asked   

C. Had I been asked     

D. Had been I asked

Câu hỏi : 195555
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 2:

  Were + S + O/st /(not) to V,  S + Would/Could  + Vinf

  Về nghĩa của câu, đây là thể bị động, nên đáp án phải là B

  Dịch câu: Nếu được hỏi, tôi sẽ thể hiện ra cảm xúc của mình.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com