Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ankan Y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với H2 bằng 61,5. Tên của Y là:

Câu 195992: Ankan Y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với H2 bằng 61,5. Tên của Y là:

A. butan.    

B. propan.                            

C. Iso-butan.     

D. 2-metylbutan.

Câu hỏi : 195992

Phương pháp giải:

PTHH: CnH2n+2  + Br2 \(\xrightarrow{\mathrm{a}\mathrm{.s}}\) CnH2n+1Br + HBr


Sản phẩm thế là CnH2n+1Br. Từ tỉ khối của dẫn xuất so với H2 => MCnH2n+1Br  = ? => n

 • Đáp án : B
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PTHH: CnH2n+2  + Br2 \(\xrightarrow{\mathrm{a}\mathrm{.s}}\) CnH2n+1Br + HBr

  Sản phẩm CnH2n+1Br

  => MCnH2n+1Br = 61,5.2 => 14n + 81 = 123

  => n = 3 => Y là C3H8 hay propan

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com