`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính nguyên hàm của hàm số \(\int {\left( {{x^2} - 7x + 4} \right)} dx\)  ?

Câu 205304: Tính nguyên hàm của hàm số \(\int {\left( {{x^2} - 7x + 4} \right)} dx\)  ?

A. \({1 \over 3}{x^3} - {7 \over 2}{x^2} + 4x + C\)

B. \({1 \over 3}{x^3} - 7{x^2} + 4x + C\)

C. \({x^3} + {7 \over 2}{x^2} - 4x + C\)

D. \({1 \over 3}{x^3} + {7 \over 2}{x^2} + 4x + C\)

Câu hỏi : 205304
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\int {\left( {{x^2} - 7x + 4} \right)} dx = \int {{x^2}dx - 7\int {xdx + \int {4dx  } } }\)

  \(= {{{x^3}} \over 3} - {{7{x^2}} \over 2} + 4x + C\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com