`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\) cho hai điểm \(A\left( { - 3,1,2} \right),{\text{ }}B\left( {1, - 1,0} \right)\). Phương trình mặt cầu nhận AB làm đường kính có tọa độ tâm là:

Câu 209844: Trong không gian \(Oxyz\) cho hai điểm \(A\left( { - 3,1,2} \right),{\text{ }}B\left( {1, - 1,0} \right)\). Phương trình mặt cầu nhận AB làm đường kính có tọa độ tâm là:

A. \(( - 2,0,2)\)

B. \(( - 1,0,1)\)

C. \((1,0,1)\)

D. \((1,0, - 1)\)

Câu hỏi : 209844
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình mặt cầu nhận \(AB\) làm đường kính có tọa độ tâm \(I\) là trung điểm của \(AB\) . Suy ra ta có

  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x_I} = \frac{{{x_A} + {x_B}}}{2}}&{}\\{{y_I} = \frac{{{y_A} + {y_B}}}{2}}&{}\\{{z_I} = \frac{{{z_A} + {z_B}}}{2}}&{}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x_I} = - 1}&{}\\{{y_I} = 0}&{}\\{{z_I} = 1}&{}\end{array}} \right.\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com