`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc \(Oxyz\), cho hai điểm \(E\left( {2,1,1} \right),{\text{ }}F\left( {0,3, - 1} \right)\). Mặt cầu \(\left( S \right)\) đường kính EF có phương trình là:

Câu 209845: Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc \(Oxyz\), cho hai điểm \(E\left( {2,1,1} \right),{\text{ }}F\left( {0,3, - 1} \right)\). Mặt cầu \(\left( S \right)\) đường kính EF có phương trình là:

A. \({(x - 1)^2} + {(y - 2)^2} + {z^2} = 3.\)

B. \({(x - 1)^2} + {(y - 2)^2} + {z^2} = 9.\)

C. \({(x - 2)^2} + {(y - 1)^2} + {(z + 1)^2} = 9.\)

D. \({(x - 1)^2} + {y^2} + {z^2} = 9.\)

Câu hỏi : 209845
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(EF = \sqrt {{{(2 - 0)}^2} + {{(1 - 3)}^2} + {{(1 + 1)}^2}}  = 2\sqrt 3 \) .

  Mặt cầu (S) đường kính EF nhận trung điểm I của EF là tâm, có \(I\left( {1,2,0} \right)\) và bán kính \(R = \dfrac{1}{2}EF = \sqrt 3 \).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com