`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Malaysia is divided _________________ two regions.

Choose A, B, C or D to complete the following sentences

Câu 210077: Malaysia is divided _________________ two regions.

A. to 

B. on 

C. in 

D. into

Câu hỏi : 210077
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có cụm từ : “ divide into” : chia ra, phân ra

  Các giới từ còn lại không đi cùng “ divide”.

  Tạm dịch : Malaysia được chia ra thành hai vùng miền.

  => Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com