Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian Oxyz cho 3 véc tơ \(\vec a(4;2;5),\vec b(3;1;3),\vec c(2;0;1)\). Kết luận nào sau đây đúng

Câu 211525: Trong không gian Oxyz cho 3 véc tơ \(\vec a(4;2;5),\vec b(3;1;3),\vec c(2;0;1)\). Kết luận nào sau đây đúng

A. \(\vec c = [\vec a,\vec b]\)

B.   3 véctơ cùng phương

C. 3 véctơ đồng phẳng.

D. 3 véctơ không đồng phẳng.

Câu hỏi : 211525
 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tính 

  \([\vec a,\vec b] = \left( {\left| {\begin{array}{*{20}{c}}2&5\\1&3\end{array}} \right|;\left| {\begin{array}{*{20}{c}}5&4\\3&3\end{array}} \right|;\left| {\begin{array}{*{20}{c}}4&2\\3&1\end{array}} \right|} \right) = (1;3; - 2)\)

  Suy ra loại A

  Tính 

  \([\vec a,\vec b].\vec c = \left( {1;3; - 2} \right).\left( {2;0;1} \right)= 0\)

  Suy ra  \(\vec a(4;2;5),\vec b(3;1;3),\vec c(2;0;1)\) đồng phẳng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com