Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4πt) cm. Li độ và vận tốc của vật ở thời điểm t = 0,25 (s) là

  

Câu 211983: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4πt) cm. Li độ và vận tốc của vật ở thời điểm t = 0,25 (s) là


  

A. x = –1 cm; v = 4π cm/s.

B. x = –2 cm; v = 0 cm/s.

C. x = 1 cm; v = 4π cm/s.

D. x = 2 cm; v = 0 cm/s.

Câu hỏi : 211983
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án B

  Cách 1: Sử dụng vòng tròn lượng giác

  Sau 0,25s => góc quét ∆φ = ω.∆t = 4π.0,25 = π (rad)

  => x = -2cm; v = 0 cm/s

  Cách 2: Thay t vào phương trình của x và v

  x = 2cos(4πt) cm => v = - 8π.sin(4πt) cm/s

  Thay t = 0,25s vào phương của x và v: 

  \(\left\{ \matrix{ x = 2cos(4\pi .0,25) = - 2cm \hfill \cr v = - {\rm{ }}8\pi sin(4\pi .0,25) = 0cm/s \hfill \cr} \right.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com