`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với giá trị nào của m thì hệ phương trình  \(\left\{ \begin{array}{l}mx + y = 2m\\x + my = 4\end{array} \right.\)  vô nghiệm:

Câu 212013: Với giá trị nào của m thì hệ phương trình  \(\left\{ \begin{array}{l}mx + y = 2m\\x + my = 4\end{array} \right.\)  vô nghiệm:

A. \(m = \pm 1\)

B. \(m = 2\)

C. \(m = \pm 2\)

D. \(m = - 2\)

Câu hỏi : 212013

Phương pháp giải:

Cho hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}ax + by = c\\a'x + b'y = c'\end{array} \right.\)


+) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất \( \Leftrightarrow \frac{a}{{a'}} \ne \frac{b}{{b'}}.\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hệ phương trình đã cho vô nghiệm \(\frac{m}{1} = \frac{1}{m} \ne \frac{{2m}}{4} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{m^2} = 1\\{m^2} \ne 2\end{array} \right. \Leftrightarrow m = \pm 1.\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com