`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết tập hợp X là ước số 35 và lớn hơn 5.Viết tập Y là bội của 8 và nhỏ hơn 50.Gọi M là giao của tập hợp X và Y, liệt kê các phần tử của tập hợp M .

Câu 213755: Viết tập hợp X là ước số 35 và lớn hơn 5.Viết tập Y là bội của 8 và nhỏ hơn 50.Gọi M là giao của tập hợp X và Y, liệt kê các phần tử của tập hợp M .

A. \(M = X \cap Y = 1;2;3 \)

B. \(M = X \cap Y = \emptyset \)

C. \(M = X \cap Y = 1;2 \)

D. \(M = X \cap Y = 2\)

Câu hỏi : 213755

Phương pháp giải:

- Áp dụng kiến thức ước (bội) của 1 số, liệt kê tập hợp các ước số đó.


- So sánh với yêu cầu của đề bài, các ước (bội) lớn hơn (hay nhỏ hơn), để tìm ra tập hợp cuối cùng


- Dựa vào kiến thức tập hợp để tìm ra tập hợp giao của 2 tập hợp vừa tìm được.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\eqalign{& U(35) = \{ 1,5,7,35\}   \cr & U(35) > 5 \Rightarrow X = \{ 7,35\}   \cr  & B(8) = \{ 0,8,16,32,40,48,56,...\}   \cr & B(8) < 50 \Rightarrow Y = \{ 0,8,16,32,40,48\}  \cr} \)

  Vì 

  \(\eqalign{& X = \{ 7,35\}   \cr & Y = \{ 0,8,16,32,40,48\}   \cr &  \Rightarrow M = X \cap Y = \emptyset  \cr} \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com