Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được đo bởi công thức\(H\left( x \right)=\frac{2}{5}{{x}^{2}}\left( 33-x \right)\)trong đó \(x\left( mg \right),x>0\) là liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Tính lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất

Câu 217246: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được đo bởi công thức\(H\left( x \right)=\frac{2}{5}{{x}^{2}}\left( 33-x \right)\)trong đó \(x\left( mg \right),x>0\) là liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Tính lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất

A. \(25\left( mg \right)\).

B. \(22\left( mg \right)\).

C. \(33\left( mg \right)\).

D. \(30\left( mg \right)\)

Câu hỏi : 217246

Phương pháp giải:

Tìm GTLN của hàm số y = H(x) trên \(\left( 0;+\infty  \right)\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}H\left( x \right) = \frac{2}{5}\left( {33{x^2} - {x^3}} \right)\\H'\left( x \right) = \frac{2}{5}\left( {66x - 3{x^2}} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 22\end{array} \right.\\H''\left( x \right) = \frac{2}{5}\left( {66 - 6x} \right);H''\left( {22} \right) =  - \frac{{132}}{5} < 0\end{array}\)

  ⇒ x = 22 là điểm cực đại của hàm số

  ⇒ GTLN của H(x) trên (0;+∞) là H(22)

  Vậy cần tiêm 22 mg thuốc để huyết áp giảm nhiều nhất

  Chọn đáp án B

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com