`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(f\left( x \right)\) là hàm số chẵn và \(\int\limits_{ - \,1}^0 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = 3.\) Tính \(I = \int\limits_{ - \,1}^1 {f\left( x \right){\rm{d}}x} .\)

Câu 217829: Cho \(f\left( x \right)\) là hàm số chẵn và \(\int\limits_{ - \,1}^0 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = 3.\) Tính \(I = \int\limits_{ - \,1}^1 {f\left( x \right){\rm{d}}x} .\)

A. \(I = 2.\)

B. \(I = 3.\)

C. \(I = -3.\)

D. \(I = 6.\)

Câu hỏi : 217829

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất của hàm số chẵn: Hàm số \(y = f\left( x \right)\) có TXĐ D là hàm số chẵn khi và chỉ khi: \(\forall x \in D \Rightarrow  - x \in D\,,\,\,f\left( x \right) = f\left( { - x} \right)\).


Sau đó áp dụng công thức \(\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx}  + \int\limits_b^c {f\left( x \right)dx}  = \int\limits_a^c {f\left( x \right)dx} .\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì \(f\left( x \right)\) là hàm số chẵn \( \Rightarrow \,\,f\left( x \right) = f\left( { - \,x} \right),\,\,\,\forall x \in D.\)

  Đặt \(t =  - \,x \Leftrightarrow {\rm{d}}t =  - \,{\rm{d}}x\) và đổi cận \(\left\{ \matrix{  x =  - \,1\,\, \to \,\,t = 1 \hfill \cr   x = 0\,\, \to \,\,t = 0 \hfill \cr}  \right.\)

  Khi đó \(\int\limits_{ - \,1}^0 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = \int\limits_{ - \,1}^0 {f\left( { - \,x} \right){\rm{d}}x}  = \int\limits_1^0 {f\left( t \right)\left( { - \,{\rm{d}}t} \right)}  = \int\limits_0^1 {f\left( t \right){\rm{d}}t}  = \int\limits_0^1 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = 3.\)

  Vậy \(I = \int\limits_{ - \,1}^1 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = \int\limits_{ - \,1}^0 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  + \int\limits_0^1 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = 3 + 3 = 6.\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com