Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả của phép toán \(142.3 + 445 – 221\) có kết quả là:

Câu 217854: Kết quả của phép toán \(142.3 + 445 – 221\) có kết quả là:

A. 640

B. 650

C. 660

D. Kết quả khác.

Câu hỏi : 217854

Phương pháp giải:

-Áp dụng kiến thức các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa và thứ tự thực hiện phép toán: nhân chia trước, cộng trừ sau

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\eqalign{ & 142.3 + 445 - 221 = 426 + 445 - 221  \cr &  = 871 - 221 = 650 \cr} \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com