Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn câu trả lời đúng

Câu 217855: Chọn câu trả lời đúng

A. Một số chia hết cho 9 có tận cùng là 9

B. Một số chia hết cho 2 có tổng các chữ số chia hết cho 2

C. Một số chia hết cho 5 có tận cùng là 0 hoặc 5

D. Một số chia hết cho 3 thì sẽ chia hết cho 9

Câu hỏi : 217855

Phương pháp giải:

-Áp dụng tính chất chia hết của các số:


Số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là số chẵn.            


Số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng chia hết cho 5.


Số chia hết cho 3 có tổng chữ số chia hết cho 3.


Số chia hết cho 9 có tổng chữ số chia hết cho 9.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A sai vì số chia hết cho 9 có tổng chữ số chia hết cho 9

  Đáp án B sai vì số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng chia hết cho 2, số có tổng chữ số chia hết cho 2 chưa chắc đã chia hết cho 2. \(\left( {vd:\,\,\,13\not  \vdots 2\,\,\,(1 + 3 = 4 \vdots 2);\,\,\,140 \vdots 2\,\,(1 + 4 = 5\,\not  \vdots \,2)} \right).\)

  Đáp án C đúng, theo dấu hiệu.

  Đáp án D sai, vì số chia hết cho 9 chia hết cho 3; không tồn tại chiều ngược lại.(vd: \(12 \vdots 3;\,\,\,12\not  \vdots 9\))

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com