`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng \((P):x - y + 3z + 2 = 0\) và đường thẳng \((d):\dfrac{{x - 2}}{1} = \dfrac{{y + 1}}{2} = \dfrac{{z - 1}}{3}\). Phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và vuông góc với (P) là:

Câu 218196:  


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng \((P):x - y + 3z + 2 = 0\) và đường thẳng \((d):\dfrac{{x - 2}}{1} = \dfrac{{y + 1}}{2} = \dfrac{{z - 1}}{3}\). Phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và vuông góc với (P) là:

A. \(3x + z - 5 = 0\)   

B. \(3x - z + 5 = 0\)    

C. \(3x - z - 5 = 0\)     

D.  \( - 3x - z - 5 = 0\)

Câu hỏi : 218196

Phương pháp giải:

- (P) chứa đường thẳng d và vuông góc với (Q) \( \Rightarrow \overrightarrow n  = \left[ {\overrightarrow {{u_d}} ,\overrightarrow {{n_Q}} } \right]\)


- Vì (P) chứa đường thẳng d nên lấy \(A \in (d)\), ta có \)A \in (P)\)


- Phương trình mặt phẳng (P) qua \(M({x_0};{y_0};{z_0})\) và có vecto \(\overrightarrow n  = (a;b;c)\) có dạng:


                                      \(a.(x - {x_0}) + b.(y - {y_0}) + c(z - {z_0}) = 0\)


 

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: 

  \(\left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow {{u_d}} = \left( {1;2;3} \right)\\\overrightarrow {{n_P}} = \left( {1; - 1;3} \right)\end{array} \right. \Rightarrow \left[ {\overrightarrow {{u_d}} ;\overrightarrow {{n_P}} } \right] = \left( {9;0; - 3} \right)\)

  Vì (Q) chứa đường thẳng d và vuông góc với (P) \( \Rightarrow \overrightarrow n  = {\rm{[}}\overrightarrow {{u_d}} ,\overrightarrow {{n_P}} {\rm{]}}\). Chọn \(\overrightarrow n  = (3;0; - 1)\)

  Lấy \(A(2; - 1;1) \in (d)\), suy ra \(A \in (Q)\)

  Ta có:

  \((Q):\left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow n = (3;0; - 1)\\A(2; - 1;1) \in (Q)\end{array} \right. \Rightarrow 3(x - 2) - 1(z - 1) = 0 \Leftrightarrow 3x - z - 5 = 0\)

   Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO