Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số điểm cực trị của đồ thị hàm số \(y = \frac{{x - 1}}{{2 - x}}\) là

Câu 223030: Số điểm cực trị của đồ thị hàm số \(y = \frac{{x - 1}}{{2 - x}}\) là

A. \(0\)

B. \(1\)

C. \(2\)

D. \(3\)

Câu hỏi : 223030

Phương pháp giải:

Khảo sát hàm số đã cho và rút ra kết luận.


 

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(D = R\backslash \left\{ 2 \right\}\)

  Dễ thấy \(y' =  - \frac{1}{{{{\left( {2 - x} \right)}^2}}} < 0\)   \(\forall x \in D\)

  \( \Rightarrow \) Hàm số nghịch biến trên D

  \( \Rightarrow \) Hàm số không có cực trị

  Chú ý:

  Có thể kết luận nhanh nhờ tính chất: Hàm phân thức bậc nhất \(y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}\) không có cực trị.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com