Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình ion rút gọn phản ứng giữa CH3COONa và H2SO4 là:

Câu 223843: Phương trình ion rút gọn phản ứng giữa CH3COONa và H2SO4 là:

A. CH3COO- + H+ → CH3COOH.

B. 2Na+ + SO4 2- → Na2SO4.

C. CH3COO- + H+ → CO2 + H2O.

D. 2Na+ + H2SO4 → Na2SO4 + H2.

Câu hỏi : 223843

Phương pháp giải:

Dựa vào cách chuyển đổi từ phương trình phân tử thành phương trình ion rút gọn.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình phân tử: 2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4

  Phương trình ion đầy đủ: 2CH3COO- + 2Na+ + 2H++ SO42- → 2CH3COOH + 2Na++ SO42-

  Phương trình ion rút gọn: CH3COO- + H+→ CH3COOH

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com