Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với  dung dịch NaOH vừa tác dụng với dd HCl?

Câu 223842: Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với  dung dịch NaOH vừa tác dụng với dd HCl?

A. Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2.

B. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2.

C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Sn(OH)2.

D. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Mg(OH)2.

Câu hỏi : 223842

Phương pháp giải:

Các chất có tính lưỡng tính vừa phản ứng được với axit và bazo.

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2 là các hidroxit lưỡng tính nên vừa phản ứng được với NaOH và HCl.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com