`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một ô tô đang chạy đều với vận tốc a (m/s) thì người lái đáp phanh. Tại thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc \(v(t) = -5t + a (m/s)\), trong đó t là thời gian tính bằng giấy kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ vận tốc ban đầu bằng a của ô tô là bao nhiêu, biết từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn ô tô di chuyển được 40 mét.

Câu 225592: Một ô tô đang chạy đều với vận tốc a (m/s) thì người lái đáp phanh. Tại thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc \(v(t) = -5t + a (m/s)\), trong đó t là thời gian tính bằng giấy kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ vận tốc ban đầu bằng a của ô tô là bao nhiêu, biết từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn ô tô di chuyển được 40 mét.

A. \(a = 20\)                        

B.  \(a = 10\)                             

C. \(a =40\)                                  

D.

\(a = 25\)

Câu hỏi : 225592

Phương pháp giải:

+) Khi dừng hẳn thì vận tốc bằng 0, tìm thời điểm ô tô dừng hẳn.


+) Áp dụng công thức \(S\left( t \right) = \int\limits_{{t_1}}^{{t_2}} {v\left( t \right)dt} \)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi xe dừng hẳn thì vận tốc bằng 0 nên \( - 5t + a = 0 \Leftrightarrow t = \frac{a}{5}\)

  Ta có \(S = \int\limits_0^{\frac{a}{5}} {v\left( t \right)dt}  = \int\limits_0^{\frac{a}{5}} {\left( { - 5t + a} \right)dt}  = \left. {\left( { - \frac{{5{t^2}}}{2} + at} \right)} \right|_0^{\frac{a}{5}} = \frac{{ - {a^2}}}{{10}} + \frac{{{a^2}}}{5} = \frac{{{a^2}}}{{10}} = 40 \Leftrightarrow {a^2} = 400 \Leftrightarrow a = 20\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com