Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Đường thẳng AC’ vuông góc với mặt phẳng nào sau đây ?

Câu 230832: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Đường thẳng AC’ vuông góc với mặt phẳng nào sau đây ?

A. (A’BD)                   

B.  (A’DC’)                       

C. (A’CD’)                            

D. (A’B’CD)

Câu hỏi : 230832

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có AA’D’D  là hình vuông suy ra \(AD' \bot A'D.\)  \(\left( 1 \right)\)

  Và ABCD.A’B’C’D’ là hình lập phương suy ra \(AB \bot A'D.\)   \(\left( 2 \right)\)

  Từ \(\left( 1 \right),\left( 2 \right)\) suy ra \(A'D \bot \left( {ABC'D'} \right) \Rightarrow A'D \bot AC'.\)

  Lại có \(ABCD\) là hình vuông \( \Rightarrow \,\,AC \bot BD\) mà \(AA' \bot BD\,\,\,\,\left( {AA' \bot \left( {ABCD} \right)} \right)\)

  \( \Rightarrow BD \bot \left( {AA'C'C} \right) \Rightarrow BD \bot AC'\). Kết hợp với \(A'D \bot AC'\) suy ra \(AC' \bot \left( {A'BD} \right).\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com