Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xem hình 4 để trả lời các câu hỏi sau

a)     Điểm A thuộc những đường thẳng nào?

Điểm B thuộc những đường thẳng nào?

Viết bằng lời và bằng kí hiệu.

b)     Những đường thẳng nào đi qua điểm C?

Những đường thẳng nào không đi qua điểm D?

Câu 233875:


Xem hình 4 để trả lời các câu hỏi sau


a)     Điểm A thuộc những đường thẳng nào?


Điểm B thuộc những đường thẳng nào?


Viết bằng lời và bằng kí hiệu.


b)     Những đường thẳng nào đi qua điểm C?


Những đường thẳng nào không đi qua điểm D?

A. \(\begin{array}{l}
a)\,\,\,A \in a,\,\,A \in c.\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,B \in a,\,\,B \in b.\\
b)\,\,\,C \in b,\,\,\,C \in c.\\
\,\,\,\,\,\,\,\,D \notin b,\,\,\,D \notin c.
\end{array}\)

B. \(\begin{array}{l}
a)\,\,\,A \in a,\,\,A \in b.\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,B \in a,\,\,B \in c.\\
b)\,\,\,C \in b,\,\,\,C \in c.\\
\,\,\,\,\,\,\,\,D \notin b,\,\,\,D \notin c.
\end{array}\)

C. \(\begin{array}{l}
a)\,\,\,A \in a,\,\,A \in c.\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,B \in a,\,\,B \in b.\\
b)\,\,\,C \in a,\,\,\,C \in c.\\
\,\,\,\,\,\,\,\,D \notin a,\,\,\,D \notin c.
\end{array}\)

D. \(\begin{array}{l}
a)\,\,\,A \in a,\,\,A \in c.\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,B \in a,\,\,B \in c.\\
b)\,\,\,C \in b,\,\,\,C \in c.\\
\,\,\,\,\,\,\,\,D \notin b,\,\,\,D \notin c.
\end{array}\)

Câu hỏi : 233875

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định một điểm thuộc hay không thuộc một đường thẳng.

 • Đáp án : A
  (11) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a)     Điểm A thuộc đường thẳng a và đường thẳng c: \(A\in a,\,A\in c\).

  Điểm B thuộc đường thẳng a và đường thẳng b: \(B\in a,\,B\in b\).

  b)     Các đường thẳng b và c đi qua điểm C.

  Các đường thẳng b và c không đi qua điểm D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com